Cíle studijního programu

Studenti jsou systematicky vedeni k osvojení vědomostí, dovedností a kompetencí spojených s výkonem širokého souboru činností a aktivit v oblasti pozemních staveb. Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí, znalostí vedených k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe, a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově teoreticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

Výše uvedenému cíli odpovídá skladba studijního plánu i samotná náplň jednotlivých modulů. Účelně se zde kloubí fundamentální teoretické exaktní předměty, předměty zastupující nosné oblasti oboru a doplňující prakticky orientované kurzy. Absolvování oboru Pozemní stavby je dobrým předpokladem pro okamžitý nástup do stavební praxe a plnohodnotné zapojení do aktivit organizace bez nutnosti dalšího času pro adaptaci.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studenti jsou systematicky vedeni k osvojení vědomostí, dovedností a kompetencí spojených s výkonem širokého souboru činností a aktivit v oblasti pozemních staveb. Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí, znalostí vedených k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe, a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově teoreticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

  Výše uvedenému cíli odpovídá skladba studijního plánu i samotná náplň jednotlivých modulů. Účelně se zde kloubí fundamentální teoretické exaktní předměty, předměty zastupující nosné oblasti oboru a doplňující prakticky orientované kurzy. Absolvování oboru Pozemní stavby je dobrým předpokladem pro okamžitý nástup do stavební praxe a plnohodnotné zapojení do aktivit organizace bez nutnosti dalšího času pro adaptaci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • akceptovat funkci a estetiku architektury budov v její technické realizaci
  • konstrukčně navrhovat budovy při respektování zásad interaktivního projektování
  • uplatnit základní odborné znalosti z oblasti navrhování konstrukčních materiálů
  • řešit nosné konstrukce při navrhování budov a optimalizovat konstrukci pomocí její analýzy
  • posoudit nosné prvky a nosné soustavy budov
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního oboru Pozemní stavby je způsobilý vykonávat profesi konstruktéra (v projekci a ve výrobních firmách), technologa, technika, environmentálního manažera (v investorských útvarech, v útvarech státní správy a územních celků) při přípravě a provozu budov.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijního plánu bakalářského studijního programu Pozemní stavby plně respektují Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydaných a schválených Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ navazují na opatření rektora). Studijní plán je projednáván a v konečné podobě schvalován Radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  Bakalářský studijní program „Pozemní stavby“ je koncipován jako profesně orientovaný obor se specializacemi. Předmětem této akreditace je specializace Nosné konstrukce a zároveň Navrhování budov. Každá tato specializace má svou samostatnou přílohu B-IIa. Profesně orientovaný bakalářský studijní program předpokládá zapojení odborníků z praxe na úrovni přednášek a cvičení vybraných předmětů. Při tvorbě studijních plánů jsou samozřejmě zohledněny předměty profilujícího základu (PZ) a teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

  Součástí bakalářského studijního programu je odborná praxe v délce trvání 520 hodin. Cílem praxe je ověřit získané teoretické znalosti v konkrétních podmínkách, zahrnutím odborné praxe do výuky jsou studenti schopni efektivněji aplikovat své získané teoretické znalosti v organizacích. V průběhu odborné praxe studenti mohou zpracovávat prakticky zaměřené bakalářské práce.

  Další nedílnou součástí studijního plánu je zpracování bakalářské práce. Zpracovat bakalářskou práci je studentům umožněno v průběhu celosemestrální odborné praxe. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování bakalářské práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

  Studijní plán dále obsahuje předměty, které mají doplňující charakter. Při tvorbě povinných předmětů je zařazen Anglický jazyk obecný I. a II., Anglický jazyk technický., který slouží pro jazykovou přípravu budoucích absolventů. Cílem předmětů je zvýšení úrovně všeobecného jazyka až na úroveň B2 dle deskriptoru Společného evropského a referenčního rámce ve všech produktivních a receptivních dovednostech.

 • Praxe

  Studijní program Logistika je koncipován jako profesně orientovaný, tudíž je předpokládána orientace na aplikaci poznatků v praxi. Z tohoto důvodu představuje předmět nedílnou součást profesně orientovaného studia. Odborná praxe je dle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední semestr studia a jejím úkolem je přenést získané znalosti do podoby dovedností důležitých pro další profesní rozvoj studenta.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu se studijním plánem na 240 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Praxe je zaměřena na získání základních dovedností spojených se studiem předmětů profilujícího základu a odborných předmětů vybraného zaměření. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Praxe může být zároveň využitelnou možností ke sběru dat pro účely své diplomové práce a jejímu zpracování.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zpracovat bakalářskou práci je studentům umožněno v průběhu celosemestrální odborné praxe. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování bakalářské práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program Pozemní stavby připravuje studenty ve vztahu k definovanému profilu absolventa především pro potřeby trhu. Absolvent studijního programu Pozemní stavby může pokračovat ve studiu taktéž na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v rámci navazujícího magisterského studijního programu nebo na jiných vysokých školách.

Základní údaje

Zkratka
PS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

595
počet aktivních studentů
61
počet závěrečných prací