Cíle studijního programu

Studijní program Technologie a řízení dopravy je v koncipován jako profesně zaměřený bakalářský studijní program, připravující studenty především na pracovní pozice v dopravních, logistických, průmyslových podnicích a veřejné správě.

Cílem navrhovaného bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento program je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi, a to nejenom v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného programu umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání a pro zaměstnavatele ušetří náklady nezbytné na adaptaci absolventa.

Studijní program Technologie a řízení dopravy vychází z poznání skladby přepravního trhu, jeho subjektů a rozdílnosti jejich zájmů. Všechny subjekty spojuje jeden cíl, přemístění osob a zboží, spojený s uspokojením potřeby přidané hodnoty místa a času. Při naplňování tohoto primárního cíle se uplatňují i ekonomické a společenské zájmy.

Rozvoj odbornosti, v rámci programu Technologie a řízení dopravy, probíhá mimo jiné formou povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty jsou sdružené do dvou skupin, a to Osobní doprava a Nákladní doprava. V rámci skupin získají studenti odborné znalosti a dovednosti z oblasti osobní dopravy a oblasti nákladní dopravy. Další rozvoj specifických odborností získají studenti prostřednictvím dlouhodobé semestrální praxe. V rámci praxe studenti zpracovávají také bakalářskou práci. Součástí studia je taktéž rozvoj cizojazyčných komunikačních dovedností. Studenti mají během studia možnost získat mezinárodní zkušenosti z krátkodobých a dlouhodobých zahraničních mobilit na partnerských vysokých školách a výzkumných pracovištích.

V navržené profilaci se zrcadlí konkrétní požadavky praxe, a to jak v oblasti teoretických základů, tak i z hlediska požadovaných praktických dovedností. Koncepce předkládaného programu, i jeho dílčí aspekty, byly konzultovány především s odborníky z vybraných univerzit a s představiteli podnikatelské sféry, se kterými Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích spolupracuje a v rámci profesních svazů kde je Katedra dopravy a logistiky členem (Jihočeská hospodářská komora, Česká logistická asociace, Svaz spedice a logistiky České republiky a Svaz dopravy České republiky). Zároveň se podílejí na výuce odborných předmětů i experti z praxe.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Technologie a řízení dopravy je v koncipován jako profesně zaměřený bakalářský studijní program, připravující studenty především na pracovní pozice v dopravních, logistických, průmyslových podnicích a veřejné správě.

  Cílem navrhovaného bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento program je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi, a to nejenom v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného programu umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání a pro zaměstnavatele ušetří náklady nezbytné na adaptaci absolventa.

  Studijní program Technologie a řízení dopravy vychází z poznání skladby přepravního trhu, jeho subjektů a rozdílnosti jejich zájmů. Všechny subjekty spojuje jeden cíl, přemístění osob a zboží, spojený s uspokojením potřeby přidané hodnoty místa a času. Při naplňování tohoto primárního cíle se uplatňují i ekonomické a společenské zájmy.

  Rozvoj odbornosti, v rámci programu Technologie a řízení dopravy, probíhá mimo jiné formou povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty jsou sdružené do dvou skupin, a to Osobní doprava a Nákladní doprava. V rámci skupin získají studenti odborné znalosti a dovednosti z oblasti osobní dopravy a oblasti nákladní dopravy. Další rozvoj specifických odborností získají studenti prostřednictvím dlouhodobé semestrální praxe. V rámci praxe studenti zpracovávají také bakalářskou práci. Součástí studia je taktéž rozvoj cizojazyčných komunikačních dovedností. Studenti mají během studia možnost získat mezinárodní zkušenosti z krátkodobých a dlouhodobých zahraničních mobilit na partnerských vysokých školách a výzkumných pracovištích.

  V navržené profilaci se zrcadlí konkrétní požadavky praxe, a to jak v oblasti teoretických základů, tak i z hlediska požadovaných praktických dovedností. Koncepce předkládaného programu, i jeho dílčí aspekty, byly konzultovány především s odborníky z vybraných univerzit a s představiteli podnikatelské sféry, se kterými Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích spolupracuje a v rámci profesních svazů kde je Katedra dopravy a logistiky členem (Jihočeská hospodářská komora, Česká logistická asociace, Svaz spedice a logistiky České republiky a Svaz dopravy České republiky). Zároveň se podílejí na výuce odborných předmětů i experti z praxe.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent je schopen samostatně získávat, interpretovat a předávat nejnovější poznatky o vývoji dopravního sektoru
  • Absolvent je schopen samostatně vyřešit dopravně-logistické úlohy, volit vhodný druh dopravy a dopravního prostředku pro danou komoditu včetně návrhu optimálního řešení
  • Absolvent je schopen komplexně řídit a optimalizovat procesy dopravně-přepravních procesů v rozsáhlých dopravně-přepravních systémech, včetně optimálního využívání dopravních prostředků a řízení zpětné logistiky ve vztahu k životnímu prostředí i ná
  • Absolvent je schopen navrhnout a řídit optimální druh dopravy dílčích dopravních procesů, volit vhodné manipulační a mechanizační prostředky, zpracovat cenové nabídky a tarify dopravně-přepravních procesů, řídit odborné činnosti spojené s optimaliz
  • - Absolvent je schopen provádět základní ekonomické a statistické rozbory pro stanovení dopravních ukazatelů
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy naleznou uplatnění:

  - v oblasti dopravy u dopravních firem (dopravců) jednotlivých dopravních oborů (České dráhy, a.s., JHMD, a.s., GW Train Regio a.s., ČSAD, a.s., ČSA, a.s. a dalších dopravců, ve spedičních firmách, v poradenských firmách zabývajících se dopravou, v Centru dopravního výzkumu, ve společnosti Letiště a.s.), jako odborní referenti a manažeři středního stupně řízení zabývající se koncepcí, strategií, technikou a technologií, plánováním obnovy parku dopravních prostředků, dále jako obchodníci, marketingoví pracovníci, styční pracovníci s veřejnou správou či referenti controllingu, logistiky a ekonomiky;

  - v oblasti firem přepravců jako odborní referenti a vedoucí oddělení logistiky, dopravy a podnikové dopravy, logistických terminálů, velkoskladů obchodních řetězců, jako vedoucí a referenti podnikových vleček;

  - v oblasti veřejné správy jako odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech, krajských a magistrátních úřadech a úřadech ORP zabývajících se dopravou (dopravní odbory a dopravní úřady), krajští koordinátoři dopravy, v institucích zabývajících se plánováním rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury, jako odborní referenti Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic, Ředitelství vodních cest, Státní plavební správy, Dopravních podniků MHD, SŽDC, s.r.o.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijního plánu bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy plně respektují Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydaných a schválených Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ a navazují na opatření rektora). Studijní plán je projednáván a v konečné podobě schvalován Radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  Bakalářský studijní program Technologie a řízení dopravy je koncipován jako profesně zaměřený. Program je zastoupen povinnými, povinně volitelnými a volitelnými předměty. Profesně orientovaný bakalářský studijní program předpokládá zapojení odborníků z praxe na úrovni vybraných přednášek předmětů profilujícího základu. Při tvorbě studijních plánů jsou samozřejmě zohledněny předměty profilujícího základu (PZ) a teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

 • Praxe

  Studijní bakalářský program je koncipován jako profesně orientovaný, tudíž je předpokládána orientace na aplikaci poznatků v praxi. Z tohoto důvodu představuje předmět nedílnou součást profesně orientovaného studia. Odborná praxe je dle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední semestr studia a jejím úkolem je přenést získané znalosti do podoby dovedností důležitých pro další profesní rozvoj studenta.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu se studijním plánem na 520 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Praxe je zaměřena na získání základních dovedností spojených se studiem předmětů profilujícího základu a odborných předmětů vybraného zaměření. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Praxe může být zároveň využitelnou možností ke sběru dat pro účely své bakalářské práce a jejímu zpracování.

  Nástup na praxi je možné provádět v průběhu semestru. Z kontrolních a organizačních důvodů se studenti, kteří mají zájem nastoupit v následujícím měsíci na praxi, přihlásí v informačním systému VŠTE do příslušného rozpisu. Přihlášení je závazné, tzn. odhlášení po termínu uzavření je možné na základě písemné žádosti studenta, a to pouze ze závažných důvodů. Po uzavření rozpisu je student do 10 pracovních dnů informován o přiřazení ke společnosti pracovníkem Studijního oddělení VŠTE prostřednictvím písemného oznámení nebo je informován o schválení samostatně zvolené společnosti. Společnost je o přiřazení studenta informována emailem či telefonicky.

  Po přiřazení studenta ke konkrétní společnosti dojde k vyplnění a podpisu Protokolu o přijetí studenta na odbornou praxi odpovědným zástupcem společnosti, školitelem a studentem. Student si při plnění praxe ve společnosti vede Pracovní deník, tím se mu postupně načítá konto praxí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zpracovat bakalářskou práci je studentům umožněno v průběhu celosemestrální odborné praxe. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování bakalářské práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program Technologie a řízení dopravy připravuje studenty ve vztahu k definovanému profilu absolventa především pro potřeby trhu. Absolvent studijního programu Technologie a řízení dopravy může pokračovat ve studiu taktéž na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v rámci navazujícího profesně zaměřeného magisterského studijního programu nebo na jiných vysokých školách.

Základní údaje

Zkratka
TRD
Typ
bakalářský
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

326
počet aktivních studentů
66
počet závěrečných prací