Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

 • křestní jméno, příjmení; rodné příjmení; tituly; datum narození; rodné číslo; rodný kód; pohlaví; adresa trvalého bydliště; rodinný stav; absolvovaná střední škola; rok maturitní zkoušky; předchozí vzdělání; státní občanství; typ občanství; trvalý pobyt v ČR; údaje o zápisu do studia; udělení sociálního stipendia; údaje o průběhu studia; informace o ubytování v koleji; udělený titul; číslo diplomu; číslo dodatku diplomu; údaje o studijních pobytech; údaje o jazyku výuky; zdravotní stav (v případě žádosti o zvláštní podporu); životopis; e-mailová adresa; telefonní číslo; číslo pasu, příp. číslo občanského průkazu; středoškolské vysvědčení; výsledky TSP, příp. jiných zkoušek; sportovní licence (ve speciálních případech); dokumenty dodané uchazečem
  Správce nebo společní správci VŠTE
  Zpracovatel FI MU
  Organizační jednotka odpovědnosti CVT FI
  Jméno softwarového systému IS
  Komponenta softwarového systému E-přihláška
  Kategorie osobních údajů křestní jméno, příjmení; rodné příjmení; tituly; datum narození; rodné číslo; rodný kód; pohlaví; adresa trvalého bydliště; rodinný stav; absolvovaná střední škola; rok maturitní zkoušky; předchozí vzdělání; státní občanství; typ občanství; trvalý pobyt v ČR; údaje o zápisu do studia; udělení sociálního stipendia; údaje o průběhu studia; informace o ubytování v koleji; udělený titul; číslo diplomu; číslo dodatku diplomu; údaje o studijních pobytech; údaje o jazyku výuky; zdravotní stav (v případě žádosti o zvláštní podporu); životopis; e-mailová adresa; telefonní číslo; číslo pasu, příp. číslo občanského průkazu; středoškolské vysvědčení; výsledky TSP, příp. jiných zkoušek; sportovní licence (ve speciálních případech); dokumenty dodané uchazečem
  Kategorie subjektů údajů uchazeči; aktuální studenti
  Příjemce nebo kategorie příjemců správci studia; správci výuky; učitelé; návazné systémy
  Účely zpracování Identifikace osoby, komunikace se školou, umožnění poskytnutí studia a naplnění záměru správce řádně realizovat studium.
  Právní základ pro zpracování § 88 ZVŠ
  Oprávněné zájmy správce Správce musí evidovat informace, které jsou nezbytné pro naplnění jeho záměru řádně vést studium.
  Záměr předat osobní údaje Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Údaje z e-přihlášky jsou součástí studijního spisu a uchovávají se spolu s ním. Údaje k uchazečům, kteří nebyli přijati do studia, a k uchazečům, kteří se do studia nezapsali, se uchovávají po dobu 5 let.
  Právo na přístup k osobním údajům Zpracovávané osobní údaje jsou subjektu údajů přístupné.
  Právo na opravu osobních údajů Lze požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů u příslušného studijního oddělení dle https://is.vstecb.cz/studijni/.
  Právo na výmaz osobních údajů Údaje, které jsou součástí matriky studentů, nelze vymazat.
  Právo na omezení zpracování osobních údajů Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů u správce.
  Právo vznést námitku proti zpracování Subjekt údajů má právo vznést u správce námitku proti zpracování.
  Právo na přenositelnost osobních údajů Údaje jsou k dispozici v otevřeném formátu vhodném pro přenositelnost.
  Právo odvolat souhlas Zpracování osobních údajů není založeno na poskytnutí souhlasu.
  Právo podat stížnost Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Povinnost poskytnout osobní údaje Subjekt je povinnen údaj poskytnout ze zákona.
  Informace o zdroji osobních údajů Zdrojem osobních údajů je subjekt osobních údajů.
  Dochází k automatizovanému rozhodování Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě popisovaných osobních údajů.
  Jiné účely zpracování osobních údajů Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je popsáno v těchto záznamech o činnostech zpracování.
  Popis opatření Údaje vložené do e-přihlášky jsou součástí zabezpečeného informačního systému. Přístup k údajům je řízen systémem přístupových práv.