Omezeno naceloživotní studium (změnit) • přijímací řízení VŠTE do 30. 9. 2012

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Celoživotní vzdělávání
Dopravní technologie a spoje - mimořádné bakalářské studium CŽV - kombinovaná forma studia
Dopravní technologie a spoje - mimořádné bakalářské studium CŽV - prezenční forma studia
Ekonomika podniku - mimořádné bakalářské studium CŽV - kombinovaná forma studia
Konstrukce staveb - mimořádné bakalářské studium CŽV - prezenční forma studia
Stavební management - KOMBI

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Vyhlášení přijímacího řízení pro mimořádné studium bakalářského programu na CCV v AR 2012/2013

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 7. 8. 2012 do 30. 9. 2012 vč.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013 pro mimořádné studium základního bakalářského programu v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia na VŠTE ve studijních oborech Ekonomika podniku, Stavební management, Konstrukce staveb a Technologie dopravy a přepravy.

Mimořádné studium bakalářského programu je určeno zájemcům o bakalářské studium a zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti ve vyučovaných oborech.Výuka v kombinované formě probíhá vždy 2x do měsíce po 2 dnech v rámci harmonogramu VŠTE (většinou se jedná o víkendovou výuku). Výuka v prezenční formě studia probíhá od pondělí do pátku dle harmonogramu VŠTE.Po absolvování mimořádného studia v délce 2 semestry je úspěšným absolventům tohoto studia garantován přechod do řádného, tedy účastníkem nehrazeného studia, na VŠTE ve zvoleném oboru. Při přechodu do řádného studia může účastník požádat o změnu formy studia a pokračovat jak v prezenční, tak kombinované formě, přičemž složené zkoušky budou ve smyslu § 60 zákona o vysokých školách uznány a získané kredity započteny do studia.Poplatek za mimořádné studium ve výši celkem 20.000,- Kč je splatný ve dvou splátkách. První z nich v částce 10.000,- Kč při zápisu ke studiu a podpisu Smlouvy o poskytování bakalářského studijního programu, druhá splátka před začátkem druhého semestru, tedy nejpozději ke dni 4.3.2013.Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách a nemůže být tedy příjemcem státních prostředků a dotací ani jiných výhod vztahujících se na řádné studium. Po přestupu do řádného studia se však účastník stává řádným studentem vysoké školy se všemi výhodami se studiem spojenými.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU :

  • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  • podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 7. 8. do 30. 9. 2012,
  • zaplacení administrativního poplatku 250 Kč,
  • cizinec ucházející se o studium v českém jazyce ( netýká se SR) prokazuje svou jazykovou připravenost složením zkoušky z českého jazyka na VŠTE,
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • podpis Smlouvy o poskytování bakalářského studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích