VŠTE PSk Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠTE PS Pozemní stavby

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí. První dvě součásti státní závěrečné zkoušky jsou složeny z povinných předmětů. Třetí část je z povinně volitelných předmětů, které se týkají předmětů vybraného zaměření.

S ohledem na Studijní a zkušební řád VŠTE se státní závěrečná zkouška sestává z odděleně klasifikovaných součástí. Student je povinen vykonat státní závěrečnou zkoušku, nebo její první část, buď v období vymezeném pro státní závěrečné zkoušky v semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo ve dvou následujících semestrech. Student opakuje pouze ty její součásti, v nichž byl hodnocen stupněm „nevyhovující“. Poslední část státní zkoušky ve studiu musí student úspěšně vykonat nejpozději v semestru, po jehož ukončení uplyne od doby zápisu do tohoto studia dvojnásobek standardní doby studia. Studentovi, který v této lhůtě státní závěrečnou zkoušku úspěšně nevykoná, je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

Studijní povinnosti

Studenti absolvují odbornou praxi v průmyslovém podniku v rozsahu 520 hodin. Průmyslová praxe bude spojena s prací na bakalářském projektu. Tato souvislá praxe v 8. semestru studia bude navazovat na projekty v průběhu celého studia. Odborná praxe bude zajištěna v celém Jihočeském kraji.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Budova pro služby
Budova pro sport
Administrativní budova
Mateřská škola
Centrum zdraví
Obecní dům
Motel s restaurací
Základní škola
Objekty občanské vybavenosti

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.