DOT_z Dopravní stavby

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ladislav Bartuška, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Jiří Hanzl, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Bc. Jiří Hanzl, Ph.D.
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DOT_z/D7: So 16. 2. 11:25–12:55 A7, 11:25–12:55 A7, 13:05–14:35 A7, 13:05–14:35 A7, 14:50–16:20 A7, 14:50–16:20 A7, So 16. 3. 11:25–12:55 A7, 11:25–12:55 A7, 13:05–14:35 A7, 13:05–14:35 A7, Ne 12. 5. 8:00–9:30 A7, 8:00–9:30 A7, 9:40–11:10 A7, 9:40–11:10 A7, 11:25–12:55 A7, 11:25–12:55 A7, J. Hanzl
DOT_z/P01: Čt 8:00–9:30 B2, L. Bartuška
DOT_z/S01: Pá 8:00–9:30 A2, J. Hanzl
DOT_z/S02: Pá 9:40–11:10 A2, J. Hanzl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami návrhu a výstavby dopravních staveb se zřetelem na jejich využití pro dopravu.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu vnímá dopravní stavby z pohledu technického dopravního odborníka, používá odbornou terminologii a zná principy projektování pozemních komunikací, železnic, mostů, tunelů a letišť. Částečně umí vyprojektovat dílčí úseky liniových staveb a schematicky je popsat.
Osnova
 • 1. Silniční stavby zásady návrhu
 • 2. Trasování, typy silnic, šířkové a výškové řešení, návrhové charakteristiky,
 • 3. Silniční pláň, skladby vozovek, materiály konstrukcí vozovek.
 • 4. Místní a městské komunikace
 • 5. Železniční stavby – druhy železnic v ČR,
 • 6. Průjezdní profil,
 • 7. Železniční spodek a svršek.
 • 8. Mosty, tunely – typy mostů, statická schémata a možná zatížení
 • 9. Vodní cesty – jezy, plavební komory, plavební dráha
 • 10. Letiště
 • 11. Územně plánovací podklady – ÚAP, ÚS
 • 12. Územně plánovací dokumentace – ZÚR, ÚP, RP
 • 13. Překladiště kombinované dopravy a plánování převozu nadměrných nákladů
Literatura
  doporučená literatura
 • HORNÍČEK L., KREJČIŘÍKOVÁ H. LIDMILA M., ŠTULÍKOVÁ L.: Praktické cvičení ze železničních staveb. Praha, ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03258-2
 • VIČAN J., KABÁTNÍK M., REIMONT T.: Dopravní cesty : mosty, Univerzita Pardubice, 2002
 • BARTUŠKA, Ladislav a Nicolas SALIBA. Dopravní stavby : studijní opora pro denní a kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 82 s. info
 • SLABÝ, Petr, Michal UHLÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Dopravní inženýrství I. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. 107 s. ISBN 978-80-01-04856-6. Obsah info
 • JEŽKOVÁ, Jaromíra, Petr MONDSCHEIN a Eva DLOUHÁ. Dopravní stavby. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. 151 s. ISBN 80-01-03393-7. info
 • SLABÝ, Petr a Eva DLOUHÁ. Dopravní stavby a systémy 20, 30. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 161 s. ISBN 80-01-02453-9. info
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky12 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1846
Příprava na závěrečný test1320
Semestrální projekt1523
Vypracování a obhajoba semestrální práce - prezentace2025
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2616
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
prezentace 15 %
seminární práce 15 %
Podmínky testu
Součástí hodnocení je prezentace (15 bodů) a vypracování semestrální práce (15 bodů).

Pokyny ke zpracování sem. práce a prezentace určí vyučující na začátku semestru.

Za písemnou zkoušku lze získat maximálně 70 bodů. Celkové hodnocení vzniká součtem bodů za průběžné hodnocení a za písemnou zkoušku dle klasifikační stupnice:

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/skripta/1941202/1941264/Dopravni_stavby.pdf
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.