RED_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. (cvičící)
Mgr. Ivana Jílková (cvičící)
Milan Hájek (pomocník)
Garance
Mgr. Ivana Jílková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět se skládá z 5 modulů, které směřují k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce, za průběžného obohacování o profesně odbornou složku odpovídající dané úrovni v rozsahu stanovených tematických okruhů. Modul 3: Cílem předmětu je další postupný rozvoj komunikačních dovedností. Kurz je obohacen o profesně odbornou složku odpovídající dané úrovni v rozsahu stanovených tematických okruhů. Student je postupně připravován k dosažení úrovně A1 a k přechodu na úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osnova
  • 1. Volný čas 2. Schůzka, jednání 3. Podnik, struktura podniku 4. Ruští spisovatelé 5. Seznámení se 6. Inzerát 7. Škola 8. Předměty 9. Jazykové kurzy 10. Vyjadřování data 11. Pracovní doba 12. Marketing 13. Management (lekce 12 - 14)
Literatura
    povinná literatura
  • NEKOLOVÁ, V.,CAMUTALIOVÁ, I., VASILJEVOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky (učebnice, klíč, 3 CD). Praha : Leda, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7335-112-0.
    doporučená literatura
  • BABIEL, R., BABIEL, N. Stručná gramatika ruštiny, moderní, přehledná, srozumitelná. Praha : Klett, 2009. ISBN 80-86906-12-4.
  • CSIRIKOVÁ, M.Odborný slovník česko-ruský Ekonomika, politika, právo. Praha : Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-749-2.
  • CSIRIKOVÁ, M.Odborný slovník rusko-český Ekonomika, politika, právo. Praha : Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-748-5.
Organizační formy výuky
cvičení
exkurze - jazyková
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test7 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál9 
Příprava na závěrečný test7 
příprava na ústní prezentaci3 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:520
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 40 %
test - závěrečný 40 %
prezentace 20 %
Podmínky testu
Závěrečný test se skládá ze dvou částí, které testují učivo 12. - 14. lekce povinné literatury.Test tvoří 80% hodnocení. Ústní projev se koná podle harmonogramu, který sestavuje konkrétní vyučující předmětu a činí 20% hodnocení. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (ústní projev maximálně 20 bodů, test 1 a test 2 max. 80 bodů, maximální počet bodů ze všech částí je 100). Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů ze všech částí celkem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015.