VPR Výrobní proces

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
4/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marta Harničárová, PhD. (cvičící)
Ing. Monika Karková, PhD. (cvičící)
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Ján Kmec, CSc.
Katedra strojírenství - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojírenství - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VPR/A7: Ne 25. 10. 13:05–14:35 E1, 14:50–16:20 E1, Ne 13. 12. 13:05–14:35 B1, 14:50–16:20 B1, 16:30–18:00 B1, 18:10–19:40 B1, Ne 10. 1. 14:50–16:20 E1, 16:30–18:00 E1, M. Karková
VPR/P01: Po 16:30–18:00 B2, Po 18:10–19:40 B2, M. Harničárová, M. Karková, J. Valíček
VPR/S01: Po 14:50–16:20 B2, M. Karková
VPR/S02: Po 13:05–14:35 B2, M. Karková
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 212 ) && MAX_PREZENCNICH ( 175 )
Základní znalosti ekonomických pojmů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s provozními, technickými a organizačními přístupy ve výrobním procesu. Dále se zabývá terminologií a metodologií vstupních a výstupních prvků výrobních procesů a samotným výrobním procesem. Předmět osvětluje studentům manažerské znalosti potřebné při řešení problémů, které souvisí se zaváděním logistických přístupů do výroby, s problematikou operačního plánování ve vztahu k logistice výroby a navazujících procesů a činností. Předmět poskytuje a integruje znalosti studentů nutné pro využívání výrobního managementu v praxi.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu rozumí logistickému řízení výroby a zná základní metody a progresívní strategie řízení výroby. Vysvětlí pojem výrobní proces a výrobní systém, s využitím znalostí získaných v předmětu určí velikost výrobní výrobního taktu a výrobní dávky, spočítá výkon zařízení a kapacitu výroby. Vyhledá, utřídí a používá informace relevantní pro výběr informačních systémů pro zlepšení funkce výrobního systému. Chápe význam systémů hodnocení kvality, rozumí nákladům na výrobní proces, dokáže je klasifikovat a vypočítat. Zná moderní metody řízení výrobního procesu a umí vysvětlit jejich podstatu. Rozumí systému plánování výrobního procesu.
Osnova
 • Tematické okruhy přednášek: 1. Výrobní proces a výrobní systém. 2. Úvod do managementu výroby. 3. Progresívní strategie a metody řízení výroby. 4. Logistické řízení výroby a operační plánování a řízení 5. Plánování výroby, výrobní kapacita. 6. Náklady na výrobní proces a produkt. 7. Systémy hodnocení kvality výroby. 8. SW jako podpůrný nástroj při výrobě. 9. Logistické přístupy k výrobě. 10. Metody implementace logistických přístupů ve výrobě. 11. Informační systémy a výrobní logistika. 12. Logistické technologie ve výrobě. 13. Podpůrné techniky výrobní logistiky. Témata cvičení: 1. Nákladové funkce výrobků (klasifikační analýza, metoda dvou období). 2. Bod zvratu a jeho využití. 3. Kalkulace. 4. Plán výroby – hrubé rozpětí a pracnost. 5. Optimalizace výrobního programu. 6. Volba technologické varianty produkce. 7. Adlerův vzorec optimání výrobní dávky 8. Využítí výrobní kapacity. 9. Výpočty výrobní kapacity a využitelného časového fondu. 10. Výpočty výrobní kapacity. 11. Produktivita práce. 12. Shrnutí nejdůležitějších vzorců + závěrečné opakování.13. Udělení zápočtu
Literatura
  povinná literatura
 • VOCHOZKA, Marek, MULAČ, Petr a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1.
 • JIRSÁK, Petr, Michal MERVART a Marek VINŠ. Logistika pro ekonomy - vstupní logistika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 263 s. ISBN 978-80-7357-958-6
 • TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4486-5.
  doporučená literatura
 • NĚMEC, František. Výrobní logistika: distanční studijní opora. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2006, 136 s. ISBN 80-7248-375-7.
 • JUROVÁ, Marie. Organizace přípravy výroby. Vydání druhé, rozšířené a přepracované. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, 124 stran. ISBN 978-80-214-5247-3.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál26124
Příprava na závěrečný test4864
Seminární projekt30 
Účast na přednáškách52 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2620
Celkem:208208
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Hodnocení předmětu je pro obě formy výuky tedy jak pro prezenční i kombinovanou formu stejné. Hodnocení se skládá z~průběžného hodnocení (30 – 0 bodů) a z~písemné zkoušky (70 – 0 bodů). Celková klasifikace je součtem bodů z~průběžného hodnocení a písemné zkoušky, tj. body z~písemné zkoušky (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0 bodů): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Z důvodu vzniklé situace ohledně COVID 19 bude výuka realizovaná prostřednictvím MS-Teams ve virtuálních třídach. Pro studenty prezenční formy studia je na výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/VPR