TZB_2a Technická zařízení budov II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radim Galko, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TZB_2a/P01: každé sudé úterý 8:00–9:30 B4, každé sudé úterý 9:40–11:10 B4, I. Juhásová Šenitková
TZB_2a/Q5: Ne 14. 11. 8:00–9:30 E5, 9:40–11:10 E5, 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, Ne 21. 11. 14:50–16:20 E5, 16:30–18:00 E5, Ne 12. 12. 8:00–9:30 E5, 9:40–11:10 E5, I. Juhásová Šenitková
TZB_2a/S01: Čt 16:30–18:00 A1, R. Galko
TZB_2a/S02: Čt 18:10–19:40 A1, R. Galko
TZB_2a/S03: Pá 14:50–16:20 A1, R. Galko
Předpoklady
Doporučuje se absolvování a znalost předmětů Stavební fyzika a Technická zařízení budov I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je osvojit si základní terminologii, zvládnout teoretický základ a principy navrhování soustav vytápění, větrání a klimatizace.
Výstupy z učení
Student zvládne základní terminologii a teoretické znalosti nutné pro návrh vytápění, větrání a klimatizace. Student dokáže aplikovat principy a získané poznatky při projektování vytápění, větrání a klimatizace.
Osnova
 • 1. Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát. 2. Otopné soustavy – základní rozdělení prvků. 3. Otopná tělesa, potrubní rozvody, armatury,zabezpečovací zařízení. 4. Zdroje tepla pro vytápění, plynové spotřebiče, příprava teplé vody. 5. Kotelny a předávací stanice. 6. Obnovitelné zdroje energie pro vytápění. 7. Význam vzduchotechniky, přirozené větrání. 8. Proudění vzduchu, nucené větrání. Tepelné bilance. 9. Strojovna vzduchotechniky a prostorové nároky VZT. 10.Hluk ve vzduchotechnice, zpětné získávání tepla 11.Klimatizační systémy a chlazení. Aplikace systémů. 12.Moderní klimatizační systémy budov (přímého chlazení). 13.Vytápění a vzduchotechnika v udržitelné výstavbě.
Literatura
  doporučená literatura
 • PETRÁŠ, Dušan. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie. 1. vyd. Bratislava: Jaga, 2008. 207 s. ISBN 978-80-8076-069-4
 • Principles of Heating, Ventilating and Air-Conditioning, ASHRAE 2000
 • KABELE, Karel aj. Energetické a ekologické systémy budov I. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 281 s. ISBN 80-01-03327-9.
 • Norbert Lechner Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design Methods for Architects. ISBN-13: 978-1118582428, ISBN-10: 111858242X, 2014, Edition: 4th
 • Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker and Jeffrey D. Spitler Heating, Ventilating and Air Conditioning Analysis and Design. ISBN-13: 978-0471470151 ISBN-10: 0471470155, 2004, Edition: 6th
 • VRÁNA, Jakub aj. Technická zařízení budov v praxi - Příručka pro stavaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 332 s. ISBN 978-80-247-1588-9.
 • PAPEŽ, Karel aj. Energetické a ekologické systémy budov II. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2007. 284 s. ISBN 978-80-01-03622-8.
 • VRÁNA, Jakub. Technická zařízení budov v praxi : [příručka pro stavaře]. In Stavitel. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 331 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-1588-9.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
bloková výuka - konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test8 
Příprava na přednášky5 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál530
Příprava na zkoušku3030
Příprava na závěrečný test2044
zpracování semestrální práce1010
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2616
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
seminární práce
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Během semestru bude zpracována semestrální práce za kterou lze získat max. 30 bodů. Celková klasifikace předmětu, tj. body za písemnou zkoušku(70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70 % účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/TZB_2a