TBU_1 Typologie budov I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D. (cvičící)
Ing. arch. Jaromír Srba, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TBU_1/S01: St 16:30–18:00 A4, St 18:10–18:55 A4, J. Srba
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Student musí mít znalosti z obsahu předmětu Pozemní stavitelství I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Student se seznámí se základy problematiky navrhování bytových staveb, zejména s umisťováním staveb na pozemky a dispozičním řešením bytů, rodinných domů, bytových domů, polyfunkčních objektů a objektů pro občany se sníženou pohyblivostí.
Výstupy z učení
Student umí navrhnout nebo zhodnotit dispoziční řešení staveb pro bydlení, jejich umístění na pozemku a orientaci vůči světovým stranám i okolí.
Osnova
 • 1. Úvod, pojem typologie v architektuře bydlení 2. Aspekty bydlení 3. Definice bytu a jeho fragmenty 4. Zónování bytu, články normy 5. Historický vývoj stavebního typu rodinného domu 6. Rodinné domy - typologické druhy 7. Historický vývoj stavebního typu bytového domu 8. Typologie bytového domu, vnější a vnitřní prostory 9. Typologické druhy bytových domů 10. Polyfunkční domy 11. Sociální výstavba, panelové obytné soubory 12. Bezbariérové řešení staveb 13. Bydlení starých lidí
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon),v platném znění
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  doporučená literatura
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy
 • ČSN 73 3405 Zaříditelnost bytů
 • ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
 • NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. info
Organizační formy výuky
seminář
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Metody hodnocení a jejich poměr
test 50 %
seminární práce 50 %
Podmínky testu
A. Napsat závěrečný test minimálně na 55% ze 50 bodů, tzn. na 27,5 bodů.

B. Dalších 50 bodů je možno získat ze seminární práce a aktivní konzultace na vybrané téma zadané na počátku semestru. C. V~případě zájmu studenta lze provést ústní dozkoušení, kde je možné získat max. 5 bodů k~písemnému testu. Maximální počet bodů ze~všech částí je 100. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba celkem dosáhnout minimálně 70 bodů tvořených součtem bodů z~částí A, B a ev. C, tedy 70%. Celková klasifikace: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Informace učitele
Zadání seminárních prací, jejich obsah a termíny odevzdání sdělí konkrétní vyučující na první hodině výuky.

Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/TBU_1