PPZ Případová studie-podnikatelský záměr

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Yaroslava Kostiuk (cvičící)
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA
Katedra managementu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PPZ/A6: So 10. 10. 14:50–16:20 B1, 16:30–18:00 B1, So 31. 10. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, 11:25–12:55 B2, So 28. 11. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, R. Vaníčková
PPZ/S01: St 11:25–12:55 N012, St 13:05–14:35 N012, St 14:50–15:35 N012, R. Vaníčková
PPZ/S02: Po 12:10–12:55 N011, Po 13:05–14:35 N011, Po 14:50–16:20 N011, R. Vaníčková
PPZ/S03: Út 9:40–11:10 N010, Út 11:25–12:55 N010, Út 13:05–13:50 N010, Y. Kostiuk
PPZ/S04: St 15:35–16:20 N012, St 16:30–18:00 N012, St 18:10–19:40 N012, Y. Kostiuk
Předpoklady
Určeno pro studenty programu Ekonomika podniku a management.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vědecké odborné práce a její aplikace při zpracování konceptu projektu. Po úspěšném absolvování předmětu PPZ studenti budou schopni samostatně zpracovat koncept projektu, vytvořit případovou studii s podporou nově získaných znalostí a praktických zkušeností čerpaných z primárních a sekundárních zdrojů, specifikovat výzkumný problém, formulovat výzkumné otázky a hypotézy v interakci k hlavním a dílčím cílům argumentovaným v diskusní a výsledkové části projektu včetně souhrnu interpretovaném v závěrečné kapitole s odkazem na uplatnitelnost v profesní praxi, použitelnost v oboru/sektoru/odvětví dle současných trendů, rizik a milníků v projektu, strategií podnikání, konkurenceschopnosti, udržitelnosti a společenské prospěšnosti a prestiže s ohledem na potenciál budoucnosti ve společnosti průmyslu 4.0.
Výstupy z učení
1. samostatně navrhuje cíl a proces kvantitativního či kvalitativního výzkumu pro podporu manažerského rozhodování 2. charakterizuje pokročilejší metody kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat 3. samostatně vyhledává, třídí, analyzuje a kriticky interpretuje ekonomická data a informace z různých perspektiv (zdrojů) včetně teoreticko-metodologických, ideologických, hodnotových či jiných východisek 4. tvůrčím způsobem řeší teoretický nebo praktický ekonomický problém v interdisciplinárních souvislostech 5. aplikuje pokročilejší vědecké postupy a instrumentaria při řešení praktických a teoretických ekonomických problémů s cílem získat nové původní informace 6. efektivně komunikuje, argumentuje a vyjednává
Osnova
 • 1. Koncepce projektu, výběr odborného téma 2. Analýza sběru dat a informací 3. Práce s odbornou vědeckou literaturou 4. Stanovení a formulace cílů, pracovních hypotéz, výzkumných otázek řešení dílčího problému 5. Metody řešení – uplatnitelnost v oboru/odvětví/sektoru a použitelnost v praxi 6. Struktura projektu. Úprava projektu - korektura stránek, členění odborných textů, tabulek, obrázků, grafů a dalších příloh. 7. Bibliografické citace - odkazy na citace a seznamy zdrojů 8. Hodnocení projektu, obhajoba projektu 9. Prezentace projektu na semináři/cvičení. 10. - 11. Prezentace teoreticko-metodologické části na semináři/cvičení 12. - 13. Prezentace první verze aplikační části na semináři/cvičení
Literatura
  povinná literatura
 • SLABÁ, M., 2013. Business plán: studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7468-062-5.
  doporučená literatura
 • DOLEŽAL, J. a kol., 2016. Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-9067-6.
 • ČERVENÝ, R., FICBAUER, J., HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., 2014. Business plán. Krok za krokem. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-511-4.
 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T. 2011. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4103-1.
 • SVOZILOVÁ, A., 2011. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3611-2.
 • KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V., 2011. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3221-3.
Organizační formy výuky
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
projektová výuka
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1313
Příprava případové studie a prezentace52103
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi6514
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zaslání prezentace případové studie zpracované v~MS Power Point vožená do systému IS VŠTE/odevzdávárna PPZ u~příslušného vyučujícího (průběžné hodnocení). 30 %
vypracování případové studie odevzdané do IS VŠTE/odevzdávárna u~příslušného vyučujícího (závěrečné hodnocení). 70 %
Podmínky testu
Počet NS prezentace: 15 - 20 NS (průběžné hodnocení).

Počet NS tvorba případové studie: 25 - 30 NS včetně příloh (závěrečné hodnocení).

Úspěšné absolvování předmětu (min. dosažení hodnoty 70 b). Účast na výuce ve všech formách studia - prezenční a kombinované, řeší vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na seminářích/cvičeních povinná 70% účast.

Informace učitele
Výuka bude probíhat v časech v souladu s rozvrhem on-line formou.

Garant předmětu a přednášející (dr. Vaníčková) uplatňuje ve výuce předmětu Případová studie – Podnikatelský záměr koučující přístup, rétorické schopnosti, odborné znalosti a praktické zkušenosti aplikovatelné do akademického prostředí profesně orientované vysoké školy. Osnova vyučovaného předmětu je aplikačně zaměřena v rámci seminářů/cvičení za účelem nácviku, získání, prohloubení znalostí a aplikaci schopností prezentačních, komunikačních, asertivních, obchodních a vyjednávacích, strategických a taktických v oblasti businessu a projektového řízení podnikatelských entit zejména regionálního a lokálního charakteru. Garant předmětu a vyučující kontroluje plnění zadaných úkolů na příslušných seminářích/cvičeních v průběhu semestru a případné nedostatky konfrontuje se studenty v rámci odborných konzultací a řízených diskusí za účelem zkvalitnění pracovních postupů a nařízení dle časového termínu/kvality odborné práce a specifických požadavků konceptu projektu včetně zpětné vazby/kontroly.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/PPZ