N_DIP Diplomový projekt

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/14/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. (cvičící)
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. (cvičící)
Ing. arch. Filip Landa (cvičící)
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Plachý, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DIP/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Podolka
N_DIP/S02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Juhásová Šenitková
N_DIP/S03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kramářová
N_DIP/S04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kraus
N_DIP/S05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Landa
N_DIP/S06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Musílek
N_DIP/S07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Plachý
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vědecké práce a jejich využitím při zpracování diplomové práce. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně zpracovat vybrané téma s využitím vlastních odborných znalostí a dovedností, odborné literatury a interních materiálů podniků, formulovat závěry práce a ty obhájit.
Výstupy z učení
Student je seznámen se základy vědecké práce a jejich využitím při zpracování diplomové práce. Je schopen samostatně zpracovat vybrané téma s využitím vlastních odborných znalostí a dovedností, odborné literatury a interních materiálů podniků, formulovat závěry práce a ty obhájit.
Osnova
 • Osnovu stanoví školitel dané práce individuálně. Převážně se jedná obsahově o tyto důležité oblasti.
  1.Projekt diplomové práce, výběr tématu diplomové práce, sběr informací.
  2.Práce s literaturou, stanovení a upřesňování cílů, pracovní hypotézy, řešení problému - metody řešení, aplikace v praxi.
  3.Struktura diplomové práce. Úprava diplomových prací: úprava stránky, členění textu, tabulky, obrázky atd.
  4.Bibliografická citace, odkaz na citaci a seznam literatury.
  5.Hodnocení diplomové práce a její obhajoba.
  6. Prezentace projektu diplomové práce na semináři.
  7. - 8. Prezentace teoreticko-metodologické části práce na semináři.
  9. - 10. Prezentace první verze aplikační části práce na semináři.
Literatura
  povinná literatura
 • VOCHOZKA, Marek et al. Metodika odborné práce. 2. dopl. a rozš. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. ISBN 978-80-7468-108-0.
 • GERŠLOVÁ - Vádemékum vědecké a odborné práce. Professional Publishing, Praha, 2009, 1. vyd., 148 stran, formát B5. ISBN 178-80-7431-002-7.
  doporučená literatura
 • ČSN ISO 690:2011 (ISO 690:2010) Bibliografické citace: Obsah, forma, struktura.
 • ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů.
 • ČSN ISO 4 (01 0196) Informace a dokumentace: pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů.
 • ČSN ISO 999 (01 0192) Informace a dokumentace: zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků.
 • ČSN ISO 215 (01 0147) Dokumentace: formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací.
 • ČSN ISO 2384 (01 0164) Formální úprava překladu.
 • ČSN ISO 214 (01 0148) Dokumentace: abstrakty pro publikace a dokumentaci.
 • ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: formální úprava disertací a podobných dokumentů.
 • ČSN 01 0198 Formální úprava rešerší.
 • ČSN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava vědeckých a technických zpráv (pro rozsáhlejší práce).
 • ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.
 • ČSN 01 0194 Referát a anotace.
 • ČSN ISO 5966 (01 0172) Dokumentace: formální úprava vědeckých a technických zpráv.
 • ČSN ISO 5127 (01 0162) Dokumentace a informace: slovník.
 • ČSN ISO 832 (01 0149) Informace a dokumentace: bibliografický popis a citace: pravidla zkracování bibliografických termínů.
 • ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem.
Organizační formy výuky
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Konzultace182182
Vypracování diplomové práce338338
Celkem:520520
Metody hodnocení a jejich poměr
projekt - samostatný 100 %
Podmínky testu
Zápočet je zapsán na základě splnění následujících podmínek: dodržení harmonogramu organizace DP, docházka na konzultace s~vedoucím DP, vlastní vypracování dle osnovy, kladné hodnocení od vedoucího práce a doporučení k~obhajobě.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/N_DIP