FIP_1 Finance podniku I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
4/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Simona Hašková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jaroslav Staněk, DiS.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Student se naučí pracovat s výstupními daty z controllingu a jiných podpůrných činností, plně chápe význam dat a dokáže je přetvořit v podklady rozhodování. Absolvent předmětu porozumí finančnímu vyjádření vztahů v podniku ve vztahu k okolí. Rozumí jeho majetkové, kapitálové a personální struktuře podniku.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu: 1. Rozumí úloze finančního manažera v podniku. 2. Určí hodnotu peněz v čase. 3. Rozumí úloze pracovního kapitálu podniku (taktického finančního rozhodování) 4. Optimalizuje peněžní tok podniku. 5. Optimalizuje tok zásob v podniku. 6. Řídí pohledávky podniku. 7. Chápe investiční projekt. 8. Hodnotí investiční alternativy z pohledu jejich finančního dopadu. 9. Rozumí dopadu řízení lidských zdrojů do financí podniku. 10. Predikuje budoucí vývoj nákladů podniku. 11. Chápe strategické finanční rozhodování. 12. Optimalizuje kapitálovou strukturu podniku. 13. Optimalizuje majetkovou strukturu podniku. 14. Rozumí úloze finančních a kapitálových trhů.
Osnova
 • 1. Úloha finančního managera v organizaci. Vazba controllingu a financí podniku. Práce s daty.
 • 2. Časová hodnota peněz, vztah rizika a výnosů.
 • 3. Řízení zásob.
 • 4. Řízení hotovosti, řízení peněžního toku.
 • 5. Řízení pohledávek.
 • 6. Dlouhodobý majetek a investiční rozhodování – statické metody.
 • 7. Dlouhodobý majetek a investiční rozhodování – dynamické metody.
 • 8. Finanční dopad získávání nových zaměstnanců. Finanční dopad vzdělávání a rozvoje stávajících zaměstnanců.
 • 9. Nákladové modely
 • 10. Financování vlastním kapitálem.
 • 11. Financování cizím kapitálem.
 • 12. Strategické finanční rozhodování a optimalizace kapitálové struktury podniku
 • 13. Finanční a kapitálové trhy.
Literatura
  povinná literatura
 • BREALEY, Richard A., Stuart C. MYERS a Franklin ALLEN. Teorie a praxe firemních financí. 2. aktualiz. vyd. Praha: Bizbooks, 2017. ISBN 978-80-265-0028-5.
 • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9
 • HAŠKOVÁ, Simona a Marek VOCHOZKA. Finance podniku I. 1. vyd. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, vysokoškolská skripta, 2018. 204 s. ISBN 978-80-7468-128-8
 • MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-37-8. info
  doporučená literatura
 • SCHOLLEOVÁ, Hana a ŠTAMFESTOVÁ, Petra. Finance podniku: Sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5544-1
 • JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. In Finanční trhy a instituce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 648 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-1653-4. Obsah info
Organizační formy výuky
přednáška
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kolaborace
kritické myšlení
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2626
Příprava na přednášky26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 64
Příprava na závěrečný test5252
Účast na přednáškách52 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi 14
Celkem:156156
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 30 %
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/FIP_1