CTR_a Controlling

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Simona Hašková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Rousek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CTR_a/A6: Ne 15. 11. 14:50–16:20 B2, 16:30–18:00 B2, Ne 22. 11. 13:05–14:35 B1, 14:50–16:20 B1, Ne 29. 11. 13:05–14:35 B2, 14:50–16:20 B2, S. Hašková
CTR_a/P01: St 8:00–9:30 B1, V. Stehel
CTR_a/S01: Čt 16:30–18:00 N004, S. Hašková
CTR_a/S02: Čt 9:40–11:10 N205, S. Hašková
CTR_a/S03: Po 14:50–16:20 N004, S. Hašková
CTR_a/S04: Čt 14:50–16:20 N004, P. Rousek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Student po dokončení předmětu dokáže vymezit pojem controlling a určit jeho úlohu při řízení podniku, dále bude schopen připravit data pro managerské rozhodování ve všech základních procesech, jež se v podniku vyskytují. Především se jedná o marketingové a obchodní, výrobní, finanční, personální a inovačně výzkumné procesy. Z hlediska výrobních faktorů bude umět definovat jednotlivé rozsahy výrobních faktorů, jejich transformaci a přidanou hodnotu, která transformací vzniká.
Výstupy z učení
Vymezí pojem controlling. Zná úlohu controllingu při řízení podniku. Využívá nástroje controllingu při plánování a řízení podniku. Připraví data pro manažerské rozhodování ve všech primárních činnostech podniku (zajištění výrobních faktorů, výroba, obchod). Připraví data pro manažerské rozhodování ve vybraných sekundárních činnostech podniku (marketing, finanční řízení, výzkum a vývoj). Měří odchylky od stanoveného plánu. Řeší rozdíly od stanového plánu.
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů – kontrola a controlling, základní zdroje dat. Procesní pohled na řízení podniku. 2. Strategický a operativní controlling. 3. Operativní marketingový controlling a jeho nástroje. 4. Obchodní controlling a jeho nástroje. 5. Výrobní controlling – controlling kvality TQM/EFQM. 6. Strategický finanční controlling – hodnota firmy – pohled akcionáře. 7. Finanční controlling – výkazy účetní závěrky, benchmarking. 8. Finanční controlling – kalkulace. 9. Finanční controlling – kalkulace/spotřeba výrobních faktorů – materiálu, dlouhodobého majetku. 10. Finanční controlling – kalkulace moderními metodami ABC. 11. Personální controlling. 12. Controlling při řízení inovací a výzkumu. 13. Odchylky a jejich řízení – krize podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše, Jana FIBÍROVÁ a Jaroslav WAGNER. Manažerské účetnictví I.: případové studie a příklady. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1952-4.
 • LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-247-4133-8.
 • VOCHOZKA, Marek, Marianna Psárská, Vojtěch Stehel a Pavel Rousek, Controlling, 2. vyd. VŠTE, 2016. ISBN 978-80-7468-110-3.
  doporučená literatura
 • VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013, Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5
 • HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 262 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2560-4.
 • VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
Poznámka: V zimním semestru 2020/2021 bude přednáška probíhat ve stanovený čas přes MS Teams
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
kritické myšlení
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžné testování (kvíz)2828
Příprava na přednášky10 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1020
Příprava na závěrečný test3070
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2612
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Kvíz 30 %
Podmínky testu
Pro úspěšné splnění předmětu je nutné dosáhnout 70% za níže stanovených podmínek. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (100-0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
ÚÚčast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na seminářích/cvičeních povinná 70% účast.• Virtuální výuka: Kombinovaná forma: forma přednášek bude zprostředkována komentovanými prezentacemi uloženými v úložišti IS pod daným předmětem (Manipulace se studijními materiály). V čase výukového bloku daného rozvrhem bude probíhat online konzultace otázek a problémů přes Microsoft Teams, které jsou předmětem přednášek daného bloku. Počátek a délku online konzultace (v rámci daného výukového bloku) stanoví vyučující a tuto informaci sdělí studentům prostřednictvím hromadného emailu. Metody hodnocení: 1. průběžný test (max. 30 bodů) – informace o jeho formě a termínu bude studentům sdělena prostřednictvím hromadného emailu a je součástí úvodního tutoriálu. 2. závěrečný test zahrnuje možnost získání max. 90 bodů (max. 70 bodů v rámci závěrečného testu + max. 20 bodů bonusových za zodpovězení/řešení bonusových otázek/úloh) – informace o jeho formě a termínu bude studentům sdělena prostřednictvím hromadného emailu a je součástí úvodního tutoriálu. Organizační pokyny týkající se průběhu výuky, online konzultací, osobních konzultací, studijní literatury, zakončení předmětu aj., jsou předmětem úvodního tutoriálu, který bude uložen v úložišti IS pod daným předmětem (Manipulace se studijními materiály). Účast na výuce není pro studenta povinná. • Prezenční forma: výuka bude probíhat ve virtuálních třídách. Přednášky i cvičení se uskuteční pomocí Microsoft Teams. Metody hodnocení: Průběžné hodnocení proběhne formou kvízu a bude za něj možné získat 30 bodů. Závěrečný test - max. 70 bodů + max. 20 bodů bonusových za zodpovězení/řešení bonusových otázek/úloh. Účast na výuce je pro studenta povinná, student má povinnost se přihlásit do virtuální učebny nejpozději do 15 minut od začátku výuky dle stanoveného rozvrhu, v případě technických potíží je student povinen se do následujícího dne omluvit vyučujícímu. Blíže v Opatření rektora: https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/CTR_a