BDP Budovy a prostředí

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. (cvičící)
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BDP/P01: každé sudé pondělí 16:30–18:00 B2, každé sudé pondělí 18:10–19:40 B2, I. Juhásová Šenitková
BDP/Q5: Ne 21. 3. 8:00–9:30 B5, 9:40–11:10 B5, Ne 18. 4. 8:00–9:30 B5, 9:40–11:10 B5, 11:25–12:55 B5, Ne 16. 5. 8:00–9:30 B4, 9:40–11:10 B4, 11:25–12:55 B4, I. Juhásová Šenitková
BDP/S01: každé sudé úterý 8:00–9:30 B2, každé sudé úterý 9:40–11:10 B2, M. Kraus
Předpoklady
Doporučuje se absolvování a znalost předmětů Fyzika, Chémie a Stavební fyzika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu Budovy a prostředí je seznámit studenta s problematikou teorie vnitřního prostředí budov s cílem respektovat zákonitosti envirosystému budov. Prezentované budou základní poznatky o vybraných škodlivinách ve vztahu na jejich charakteristiku, zdroje a potenciální výskyt ve vnitřním prostředí budov. Důraz je kladen na pochopení vybraných souvislostí se stavebními konstrukcemi a soustavami technických zařízení budov. Po absolvování předmětu je student schopen posoudit a optimalizovat jednotlivé složky fyzikální, chemické a biologické podstaty v zájmu komfortu, hygieny a bezpečnosti vnitřního prostředí budov.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen adresně identifikovat fyzikální, chemické a biologické složky vnitřního prostředí budov. Pochopí interakční vazby a bude schopen určit a popsat jejich zdroje, biologické účinky a možnosti eliminace.
Osnova
  • 1. Budovy a prostředí, envirosystém budov. 2. Teplota a vlhkosť vnútorného prostredia budov. 3. Hluk v budovách –akustická mikroklíma. 4. Radón ve vnitřním prostředí budov. 5. Těkavé organické látky ve vnitřním prostředí budov. 6. Oxidy dusíka ve vnitřním prostředí budov. 7. Tuhé častice – aerosoly ve vnitřním prostředí budov. . 8. Ódery ve vnitřním prostředí budov. 9. Mikroorganizmy ve vnitřním prostředí budov. 10. Elektrostatická, elektromagnetická energie v budovách. 11. Aeroióny ve vnitřním prostředí budov. 12. Vnímaná kvalita prostředí budov 13. Interakce architektonické, konstrukční a environmentální tvorby.
Literatura
    doporučená literatura
  • • Jokl Miloslav Teorie vnitřního prostředí budov, ES ČVUT, Praha 1993
  • • Jokl Miloslav Zdravé obytné a pracovní prostředí, Academia 2001
    neurčeno
  • • Jokl : Microenvironment. The theory and practice of indoor environment. Thomas Illiniois USA 1989
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál4063
Příprava na závěrečný test1818
Seminární práce2020
Účast na přednáškách2616
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2613
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Nutno splnit: docházka 70 %, minimálně 2 konzultace za semestr. Semestrální projekt ze cvičení nutno odevzdat před zkouškou (hodnocení 0-30 bodů). Písemná zkouška obsahuje veškerou probranou problematiku (hodnocení testu 0-70 bodů). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~vypracování a prezentaci semestrálního projektu (30 - 0):A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/BDP