N_ATE_1 Ateliér I.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2016
Rozsah
0/4/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Filip Landa (cvičící)
Ing. Karolína Škrlantová (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_ATE_1/K2: Ne 16. 10. 14:50–16:20 A6, 16:30–18:00 A6, Ne 13. 11. 13:05–14:35 A6, 14:50–16:20 A6, 16:30–18:00 A6, Ne 27. 11. 9:40–11:10 A6, 11:25–12:55 A6, K. Škrlantová
N_ATE_1/S01: každé sudé pondělí 8:00–9:30 D315, každé sudé pondělí 9:40–11:10 D315, každé sudé úterý 16:30–18:00 D316, každé sudé úterý 18:10–19:40 D316, F. Landa
N_ATE_1/S02: každé sudé pondělí 11:25–12:55 D315, každé sudé pondělí 13:05–14:35 D315, každé sudé úterý 8:00–9:30 D316, každé sudé úterý 9:40–11:10 D316, F. Landa
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 60 ) && MAX_PREZENCNICH ( 56 )
Absolvování bakalářského stupně v oboru pozemní stavitelství a příbuzných oborech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 116 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/116, pouze zareg.: 0/116
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Na základě získaných vědomostí získá student komplexní pohled na architektonické řešení zadané budovy. Získá základní dovednosti o architektonickém projektování budov, respektování odpovídajících typologických zásad a základních principech navrhování stavebních konstrukcí budov. Student pochopí metody projektování stavby, získá schopnosti řešit konstrukční a technické problémy v rozsahu řešení pro stavební povolení.
Osnova
 • 1. Principy architektonické kompozice a architektonického navrhování, zásady tvorby krajiny a urbanismu, interakční vazby budovy a prostředí
 • 2. Posouzení a výběr architektonického konceptu budovy, průzkum a příprava projektové dokumentace, architektonická studie zadané budovy - koncepce
 • 3. Architektonická studie zadané budovy - situace, půdorysy
 • 4. Architektonická studie zadané budovy - řezy, pohledy
 • 5. Architektonická studie zadané budovy - průvodní zpráva, prezentace projektů
 • 6. Zpracování projektu zadané budovy DSP – půdorysy, řezy
 • 7. Zpracování projektu zadané budovy DSP – pohledy, vizualizace ve 3D
 • 8. Zpracování specializované části projektu – generel TZB – koncepce
 • 9. Zpracování specializované části projektu – statika
 • 10. Zpracování projektu zadané budovy DSP – konstrukční detaily
 • 11. Zpracování projektu zadané budovy DSP – výkresy základů, výkopů, střechy
 • 12. Zpracování specializované části projektu – TZB
 • 13. Zpracování specializované části projektu – požární bezpečnost
Literatura
  povinná literatura
 • ČSN 73 41 30:2010. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebmictví, 2010
 • Stavební zákon 183/2006 Sb. (14. 3. 2006) - O územním plánování a stavebním řádu. Stavební zákon
 • ČSN 73 0532: 2010. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebmictví, 2010
 • ČSN 01 3420:2004. Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Český normalizační institut. 2004-08-01.
 • ČSN 73 43 01: 2004. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut. 2004-07-01. Třídící znak 734301.
 • NOVOTNÝ, J. , 2007. Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení. Praha: Sobotáles. ISBN 978-80-86817-23-1
 • ČSN 73 0540-2 . 2011.Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.2011-11-01. Třídící znak 730540.
 • REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA a Lukáš ŽIŽKA. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. 2., aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 s. stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. info
 • NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. info
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál130168
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5214
Celkem:182182
Metody hodnocení a jejich poměr
prezentace 10 %
projekt - samostatný 80 %
konzultace 10 %
Podmínky testu
Podmínkou k~udělení zápočtu je odevzdaný kompletní semestrální projekt, který může být hodnocen max. 80 body. Jednotlivé výkresy a studie projektu budou zkonzultovány a odsouhlaseny. Semestrální projekt bude vypracován na předepsané grafické úrovni. Komplexnost projektu (požadavky stavebního zákona na projekt ke stavebnímu povolení) může být hodnocena max. 15 body, grafická úroveň výkresů a úroveň textové části max. 10 body a kvalita obsahu projektu max. 55 body. Další požadavky viz pokyny do cvičení (student(ka) obdrží v~prvním týdnu výuky). V~průběžném hodnocení může student(ka) získat max. 10 bodů za prezentaci a invenční přístup, dále max. 10 bodů za aktivní konzultace projektu.
 • Celkový zisk bodů (součet za projekt, konzultace, prezentaci a dispozici) může být max. 100.
 • Hodnocení předmětu :
 • 100-70 bodů = započteno
 • 69-0 bodů = nezapočteno
 • Informace učitele
  https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2015/N_ATE_1/index.qwarp
 • Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
 • Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson
 • Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.