Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Jméno
 • Doc. RNDr. Stuchlý Jaroslav, CSc.
Pracoviště
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Katedra ekonomiky
  Okružní 517/10,
  370 01 České Budějovice
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • docent- 1992, Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, obor: Pravděpodobnost a matematická statistika
 • CSc.- 1988, Slovenská akademie věd Bratislava, obor: Pravděpodobnost a matematická statistika
 • RNDr.- 1978, Matematicko-fyzikální fakulta Komenského univerzity Bratislava, obor: Pravděpodobnost a matematická statistika
 • 1972 MFF UK Praha, Pravděpodobnost a matematická statistika
 • 1962 Promovaný matematik, MFF UK Praha, Matematika, fyzika
Přehled zaměstnání
 • 2017- VŠTE České Budějovice, docent na Katedře ekonomiky
 • 2009- 2017 VŠTE České Budějovice, docent na Katedře informatiky a přírodních věd
 • 1998– VŠE Praha, FM Jindřichův Hradec, docent matematiky, statistiky a ekonometrie,managementu jakosti
 • 1992 – 1994 PF Č.Budějovice, ÚRM J.Hradec, docent matematiky a  statistiky, vedoucí katedry matematických metod a informatiky
 • 1974 – 1992 VŠDS Žilina, 1974 – 1992, odborný asistent a od roku 1992 docent matematiky, pravděpodobnosti a matematické statistiky
 • 1967– 1974 SZŠ Hranice, středoškolský profesor matematiky a fyziky
 • 1964 – 1967 SVVŠ Kaplice, středoškolský profesor matematiky a fyziky
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře z předmětů: Statistika, Marketingový výzkum, Ekonometrie, Statistické metody pro manažerské rozhodování, Management jakosti, Statistické modely Učební texty: STUCHLÝ, J. 2004 Statistické metody pro manažerské rozhodování. Jindřichův Hradec: VŠE, Fakulta managementu. ISBN 80-245-0153-8 STUCHLÝ, J. 2012 Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 97 s. ISBN 978-80-7468-022-9 STUCHLÝ, J. 2012 Statistika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 197 s. ISBN 978-80-7468-021-2
Vědeckovýzkumná činnost
 • Risk factors influenting the probability of browning by hoofed game on forest trees (Rizikové faktory ovlivňující pravděpodobnost ohryzu lesních dřevin spárkatou zvěří - spoluautor článku s V.Malíkem, Journal of Forest Science, Ročník 2007 (8), č. 53, str. 359 – 363.
 • STESKALOVÁ, I., ROLÍNEK, L. a kolektiv Manažerský audit v malých a středních podnicích. Praha : ASPI Wolters Kluwer 2008, str. 160 (spoluautor kap. 3 Statistické zpracování výsledků a ověření metodiky manažerského auditu, str. 23 – 41. ISBN 978-80-7357-406-2
 • ŠOLC, L. - STUCHLÝ, J. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, Littera Scripta, 2012, roč. 5, č. 1, s. 155-163. ISSN 1802-503X
 • STUCHLÝ, J. – ZEMAN, R. 2013 Analýza závislostí a předpovědi v modelech cenných papírů. Soubor příspěvků z celoškolského semináře „Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace“. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, s. 336 - 346
 • Spoluřešitelem výzkumného projektu Národního programu výzkumu IT MŠMT č. 2E06044 „Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání“ v letech 2006-2008 řešeného na Fakultě managementu VŠE v Praze a Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
 • Spoluřešitelem projektu Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu" na VŠTE v Českých Budějovicích od r. 2013
Akademické stáže
 • 2 x studijní pobyt v délce 4 týdnů, Humboldtova univerzita, Berlín, Německo
 • Mezinárodní konference z matematické statistiky, Olsztyn, Polsko,1988
Univerzitní aktivity
 • Člen výkonné redakční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia na VŠE v Praze od r. 1998 až dosud. Od r. 2013 zde zastupuji VŠTE v Českých Budějovicích
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen České statistické a demografické společnosti
 • Člen Slovenské statistické a demografické společnocti
Publikace
 • STUCHLÝ, Jaroslav, Michal ŠUTA a Petr SÁDLO. Decisive Factors Influencing the Mortgage Loan Market in the Territory of the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. s. 7527-7539. ISBN 978-0-9998551-1-9. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav a Michal ŠUTA. Participation in the sharing economy in the Czech Republic. In Jakub Horák. Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101025. info
 • POPÍLKOVÁ, Markéta, Jaroslav STUCHLÝ a Daniel RAUŠER. Influence of selected factors on using investment grants in budgets of small municipalities of South Bohemian Region. In Ana Lorga da Silva; Daniel Tomic; Alica Grilec;. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 39 th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective". Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. s. 245-255. ISSN 1849-6903. info
 • KMECOVÁ, Iveta, Jaroslav STUCHLÝ, Lukáš POLANECKÝ a Michal ŠUTA. Analysing structure of employed and unemployed population of Czech Republic as part of human capital on labour market. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019, roč. 12, č. 1, s. 121-141. ISSN 1805-9112. info
 • KABOURKOVÁ, Kristina a Jaroslav STUCHLÝ. Structural Development of Utilised Agricultural Area in EU Countries Subsidy Policy of the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019, XII.19, č. 2, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1805-9112. info
 • CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK, Michal ŠUTA a Lenka DIENESOVÁ. KOMPARACE OTH REGENSBURG A VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZŘETELEM NA VYBRANÉ ASPEKTY PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ STUDIA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 1-12, 13 s. ISSN 1339-3189. info
 • CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal ŠUTA a Michal RUSCHAK. ANALÝZA ZÁMĚRU STUDENTŮ DVOU VYSOKÝCH ŠKOL VĚNOVAT SE PODNIKATELKÉ ČINNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 13-19. ISSN 1339-3189. info
 • PÍCHOVÁ, Romana a Jaroslav STUCHLÝ. Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 112-118. ISSN 1339-3189. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav a Michal ŠUTA. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 82-94. ISSN 1214-4967. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav a Tsolmon JAMBAL. Quantitative assessment of the overall quality of urban public transport services in Ulaanbaatar. HRM - Meet the demand of today's HR professionals. Ulanbátar: New Indigo publishing, 2018, roč. 49, č. 4, s. 19-29. ISSN 2410-7174. info
 • KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ a Eva RUŽINSKÁ. ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 6-17. ISSN 1338-4430. info
 • JAMBAL, Tsolmon, Jaroslav STUCHLÝ a Šárka JEHNĚTOVÁ. Analysis of the satisfaction level of the employees in a selected company of the Czech Republic. In Neuveden. Mezinárodní věděcká a praktická konference - Management and Entrepreneurship in the Sustainable Development Paradigm (MESDP–2018). 1. vyd. Jekatěrinburk, Rusko: Uralská státní ekonomická univerzita, 2018. s. 87-92. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Tereza a Jaroslav STUCHLÝ. Komparace vybraných programů rozvoje obcí v praxi. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 30-38. ISSN 1339-3189. info
 • CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK a Michal ŠUTA. MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 1-12. ISSN 1339-3189. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav, Ladislav ŠOLC a Iveta KMECOVÁ. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ S KVALITOU SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, ročník 7, č. 3, s. 297-320. ISSN 1804-3682. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav. Statistické analýzy dat : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 220 s. ISBN 978-80-7468-087-8. info
 • ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, č. 2, s. 116-129. ISSN 1804-3216. info
 • ŠOLC, Ladislav a Jaroslav STUCHLÝ. Preference kvality nebo ceny při nákupech spotřebního zboží. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 1, s. 158-169. ISSN 1802-503X. info
 • ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predikování cen akcií v komerční bance. EMI. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, vol. 5, č. 2, s. Nestránkováno, 15 s. ISSN 1805-353X. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav. Statistika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 197 s. ISBN 978-80-7468-021-2. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav. Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 97 s. ISBN 978-80-7468-022-9. info
 • ŠOLC, Ladislav a Jaroslav STUCHLÝ. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 155-163. ISSN 1802-503X. info

7. 9. 2017


Životopis: doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý, CSc. (učo 6384), verze: čeština(2), změněno: 7. 9. 2017 08:59, L. Klokočková

Další varianta: angličtina(1)