Informační systém VŠTE
BEDNÁŘOVÁ, Petra and Alena HYNKOVÁ. Opravy fasád, zateplovací systémy a jejich druhotné vady (Repairs of Facades, Thermal Insulation Systems and Their Secondary Defects). Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2010, roč. 4, No 3, p. 22-26. ISSN 1802-2030.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Opravy fasád, zateplovací systémy a jejich druhotné vady
Name (in English) Repairs of Facades, Thermal Insulation Systems and Their Secondary Defects
Authors BEDNÁŘOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Alena HYNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Časopis Stavebnictví, Praha, EXPO DATA spol.s r.o. 2010, 1802-2030.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/10:00000207
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) plastová okna; meziokenní vložky; osazovací profily ;parapety; trhliny
Keywords in English plastic windows; interwindow block; setting profile; parapets of window; cracks
Tags KST2, RIV11
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 15/3/2011 11:29.
Abstract
Při realizaci zateplovacích systémů si investoři a stavebníci volí některou z těchto technologií: a) komplexní zateplení obvodového pláště b) výměnu oken a výměnu meziokenních vložek – částečné zateplení c) výměnu oken s ponecháním meziokenních vložek – iluzorní zateplení U variant b, c dochází téměř vždy ke vzniku druhotných vad – zatékání pod parapety a ke vzniku plísní na parapetech a kolem oken, vady fasádního nátěru s vazbou na materiálovou bázi zvoleného nátěru a na světovou stranu orientace fasádní plochy. K těmto druhotným vadám dochází relativně v krátké době. Při realizaci zateplovacích systémů si investoři a stavebníci volí některou z těchto technologií: a) komplexní zateplení obvodového pláště b) výměnu oken a výměnu meziokenních vložek – částečné zateplení c) výměnu oken s ponecháním meziokenních vložek – iluzorní zateplení U variant b, c dochází téměř vždy ke vzniku druhotných vad – zatékání pod parapety a ke vzniku plísní na parapetech a kolem oken, vady fasádního nátěru s vazbou na materiálovou bázi zvoleného nátěru a na světovou stranu orientace fasádní plochy. K těmto druhotným vadám dochází relativně v krátké době.
Abstract (in English)
Investors and developrs choose at the ececution of padding warm systems some of following technologies: a)complex padding warm of external skin b) the exchange of windows and inter-window blocks - partial padding warm c)windows-exchange with keeping of inter -window blocks-ilusior padding warm The variant b) and c) is almost always accompanied by rise of secondary failures - to dewatering under parapet and by the rise of moulds on the parapets and around of windows, to failure of facade paiting with bond to materials basis of chosen painting and orientation of facade surface. These second failures rise in relativel short time.
Displayed: 15/6/2024 06:01