KOPECKÝ, Marek, Jiří PETERKA, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Josef MAROUŠEK, Radka VÁCHALOVÁ, Marcel HEROUT, Otakar STRUNECKÝ, Jana BATT and Dang Khoa TRAN. Influence of selected maize cultivation technologies on changes in the labile fraction of soil organic matter sandy-loam cambisol soil structure. Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier, 2020, vol. 207, March, p. 1 - 6. ISSN 0167-1987.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Influence of selected maize cultivation technologies on changes in the labile fraction of soil organic matter sandy-loam cambisol soil structure
Name in Czech Vliv vybraných technologií pěstování kukuřice na změny labilní frakce půdy organické hmoty písčito-hlinitá kambizolová struktura půdy
Authors KOPECKÝ, Marek (203 Czech Republic, guarantor), Jiří PETERKA (203 Czech Republic), Ladislav KOLÁŘ (203 Czech Republic), Petr KONVALINA (203 Czech Republic), Josef MAROUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radka VÁCHALOVÁ (203 Czech Republic), Marcel HEROUT (203 Czech Republic), Otakar STRUNECKÝ (703 Slovakia), Jana BATT (203 Czech Republic) and Dang Khoa TRAN (203 Czech Republic).
Edition Soil and Tillage Research, Amsterdam, Elsevier, 2020, 0167-1987.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10401 Organic chemistry
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001913
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Indikátory; labilní frakce; půdní organická hmota; struktura půdy
Keywords in English Indicators; Labile fractions; Soil organic matter; Soil structure
Tags CH, RIV20, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 7/4/2021 09:07.
Abstract
Disc cultivators are a commonly used method in soil processing when growing maize in Central Europe. However, the slope of the land leads to soil losses through water erosion. Therefore, conservation technologies for soil treatment—strip-till and no-till—are recommended. The aim of this research was to assess these technologies in terms of the labile fractions of soil organic matter and the structural state of the soil. Another goal of the work was to find the most sensitive indicators of change in the labile fractions of soil organic matter, which would indicate changes even over a relatively short-term experiment (three years). The experiment was conducted in Central Bohemia, Czech Republic on plots of sandy-loam cambisol. Changes in soil structure and carbon and nitrogen content in various soil fractions were monitored. The obtained results of two soil conservation technologies (strip-till, no-till) were compared with the results for a commonly used technology (disc cultivation). The strip-till technology led to the highest accumulation of a very labile fraction of organic soil matter and the most sensitive indicator of change was the content of water-extractable organic carbon. The no-till technology protected the soil organic matter from decomposition by physical protection in soil aggregates. Most of the soil organic matter remained un-decomposed. Sensitive indicators of change were the nitrogen content in particulate organic soil matter and the content of water-extractable organic nitrogen. It was found that changes in the labile fraction of soil organic matter can be monitored through suitable indicators during a short-term experiment. Furthermore, we found that no-till technology contributes to the protection of unstable soil organic matter against decomposition, especially through physical protection in soil aggregates. In terms of the content of labile fractions of soil organic matter and their possible effect on the potential soil fertility, it was shown in this short-term experiment that strip-till technology was optimal.
Abstract (in Czech)
Diskové kultivátory jsou běžně používanou metodou při zpracování půdy při pěstování kukuřice ve střední Evropě. Sklon půdy však vede ke ztrátám půdy vodní erozí. Proto se doporučují konzervační technologie pro zpracování půdy - strip-till a no-till -. Cílem tohoto výzkumu bylo posoudit tyto technologie z hlediska labilních frakcí půdní organické hmoty a strukturního stavu půdy. Dalším cílem práce bylo najít nejcitlivější indikátory změny labilních frakcí půdní organické hmoty, které by naznačovaly změny i v relativně krátkodobém experimentu (tři roky). Pokus byl proveden ve středních Čechách na pozemcích kambizem hlinito-hlinitého. Sledovány byly změny ve struktuře půdy a obsahu uhlíku a dusíku v různých půdních frakcích. Získané výsledky dvou technologií na ochranu půdy (strip-till, no-till) byly porovnány s výsledky pro běžně používanou technologii (kultivace disků). Technologie strip-till vedla k nejvyšší akumulaci velmi labilní frakce organické půdní hmoty a nejcitlivějším indikátorem změny byl obsah vodou extrahovatelného organického uhlíku. Technologie no-till chránila půdní organickou hmotu před rozkladem fyzickou ochranou v půdních agregátech. Většina půdní organické hmoty zůstala nerozložená. Citlivými indikátory změny byly obsah dusíku v částicových organických půdních látkách a obsah organického dusíku extrahovatelného vodou. Bylo zjištěno, že změny labilního podílu půdní organické hmoty lze sledovat pomocí vhodných indikátorů během krátkodobého experimentu. Dále jsme zjistili, že bezobráběcí technologie přispívá k ochraně nestabilní půdní organické hmoty před rozkladem, zejména fyzickou ochranou v půdních agregátech. Z hlediska obsahu labilních frakcí půdní organické hmoty a jejich možného vlivu na potenciální úrodnost půdy bylo v tomto krátkodobém experimentu prokázáno, že technologie strip-till byla optimální.
PrintDisplayed: 29/2/2024 22:42