MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ, Marek KOPECKÝ, Petr BARTOŠ, Anna MAROUŠKOVÁ, Eva CUDLÍNOVÁ, Petr KONVALINA, Miloslav ŠOCH, Jan MOUDRÝ, Radka VANÍČKOVÁ and Jaromír VRBKA. Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. OXFORD, Anglie, VB: ELSEVIER, 2020, 272/2020, nečíslováno, p. nestránkováno, 9 pp. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants
Name in Czech Modifikované biouhly představují ekonomickou výzvu pro hospodaření s fosfáty v čistírnách odpadních vod
Authors MAROUŠEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ladislav KOLÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Otakar STRUNECKÝ (703 Slovakia, belonging to the institution), Marek KOPECKÝ (203 Czech Republic), Petr BARTOŠ (203 Czech Republic), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Georgia, belonging to the institution), Eva CUDLÍNOVÁ (203 Czech Republic), Petr KONVALINA (203 Czech Republic), Miloslav ŠOCH (203 Czech Republic), Jan MOUDRÝ (203 Czech Republic), Radka VANÍČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, OXFORD, Anglie, VB, ELSEVIER, 2020, 0959-6526.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001854
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123015
Keywords (in Czech) obnova fosforu; biouhel; sorpce; biohospodářství; odpadní voda
Keywords in English Phosphorus recovery; Biochar; Sorption; Bioeconomy; Wastewater
Tags RIV20, RZI, SCOPUS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 15/12/2020 14:57.
Abstract
In order to reduce phosphorus (P) discharge into aqueous systems, wastewater treatment plants usually precipitate sludge water with iron or aluminum salts and produce slow–release P fertilizer (struvite). Continued tightening of P discharge limits require additional equipment and larger doses of these salts which increase wastewater treatment cost. Many research teams are involved in P recovery and theoretical knowledge is rapidly increasing. However, most new proposals are only economically viable with the support of public funds. Novel and technically undemanding concepts are designed and techno–economically assessed on a pilot scale. The cheapest biochar derived from fermentation residues that are pyrolyzed by waste heat, was used as sorbent. Multiple austerity measures have been designed to modify the sorbent by ferric (Fe3+) and calcium (Ca2+) chemisorption. It is firstly reported that over 2.5 kg of P per 100 kg of modified biochar from the 80 mg P L1 environment can be obtained, whereas the P forms are more readily available to plant nutrition than struvite. Provided that a majority of used reactants are recovered from waste, or their price is irrelevant (subsequently used for their original purpose), there are indications that the newly proposed technology is one of the few environmentally friendly measures that can swiftly become widespread in the wastewater industry for economic reasons.
Abstract (in Czech)
Aby se snížilo vypouštění fosforu (P) do vodních systémů, čistírny odpadních vod obvykle srážejí kalovou vodu solemi železa nebo hliníku a produkují hnojivo s pomalým uvolňováním P (struvite). Pokračující zpřísňování limitů vypouštění P vyžaduje další vybavení a větší dávky těchto solí, což zvyšuje náklady na čištění odpadních vod. Mnoho výzkumných týmů se podílí na obnově P a teoretické znalosti rychle rostou. Většina nových návrhů je však ekonomicky životaschopná pouze s podporou veřejných prostředků. Nové a technicky nenáročné koncepty jsou navrženy a technicky a ekonomicky hodnoceny v pilotním měřítku. Jako sorbent byl použit nejlevnější biouhel získaný z fermentačních zbytků, které jsou pyrolyzovány odpadním teplem. Bylo navrženo několik úsporných opatření k úpravě sorbentu chemickou absorpcí železem (Fe3 +) a vápníkem (Ca2 +). Nejprve se uvádí, že z prostředí 80 mg P L1 lze získat více než 2,5 kg P na 100 kg modifikovaného biouhlu, zatímco formy P jsou pro výživu rostlin snadněji dostupné než struvite. Pokud je většina použitých reaktantů získána z odpadu nebo je jejich cena irelevantní (následně použita pro svůj původní účel), existují náznaky, že nově navržená technologie je jedním z mála ekologických opatření, která se mohou rychle rozšířit v odpadních vodách průmysl z ekonomických důvodů.
PrintDisplayed: 29/2/2024 23:08