KMEC, Ján, M. GOMBÁR, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, J. KŘÍŽ, M. KADNÁR, Monika KARKOVÁ and A. VAGASKÁ. The predictive model of surface texture generated by abrasivewater jet for austenitic steels. Applied Sciences (Switzerland). Switzerland: MDPI AG, 2020, vol. 10, No 9, p. nestránkováno, 22 pp. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10093159.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The predictive model of surface texture generated by abrasivewater jet for austenitic steels
Name in Czech Prediktivní model povrchové textury vytvořený abrazivním vodním paprskem pro austenitické oceli
Authors KMEC, Ján (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), M. GOMBÁR (703 Slovakia), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), J. KŘÍŽ (203 Czech Republic), M. KADNÁR (703 Slovakia), Monika KARKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and A. VAGASKÁ (703 Slovakia).
Edition Applied Sciences (Switzerland), Switzerland, MDPI AG, 2020, 2076-3417.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20500 2.5 Materials engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001769
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.3390/app10093159
Keywords (in Czech) Abrazivní hmotnostní tok; Průměr abrazivní trysky; Abrazivní vodní paprsek; Rychlost posuvu řezné hlavy; Vysokotlaký průtok vody; Tloušťka materiálu; Nerezová ocel; Drsnost povrchu
Keywords in English Abrasive mass flow; Abrasive nozzle diameter; Abrasive water jet; Cutting head feed rate; High-pressure water flow; Material thickness; Stainless steel; Surface roughness
Tags NAM, RIV20, SCOPUS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 16/6/2020 12:54.
Abstract
Austenitic stainless steel belongs to the best oxidation-resistant alloys, which must function effectively and reliably when used in a corrosion environment. Their attractive combination of properties ensures their stable position in the steel industry. They belong to a group of difficult-to-cut materials, and the abrasive water jet cutting technology is often used for their processing. Samples made of stainless steel AISI 304 has been used as the experimental material. Data generated during experiments were used to study the effects of AWJ process parameters (high-pressure water volume flow rate, the diameter of the abrasive nozzle, the distance of the nozzle from the material surface, cutting head feed rate, abrasive mass flow, and material thickness) on surface roughness. Based on the analysis and interpretation of all data, a prediction model was created. The main goal of the long-term research was to create the simplest and most usable prediction model for the group of austenitic steels, based on the evaluation of the practical results obtained in the companyWatting Ltd. (Budovatel'ska 3598/38, Presov, Slovakia) during 20 years of operation and cooperation with customers from industrial practice. Based on specific customer requirements from practice, the publication also contains specific recommendations for practice and a proposal for the classification of the predicted cut quality.
Abstract (in Czech)
Austenitická nerezová ocel patří k nejlepším slitinám odolným vůči oxidaci, které musí při použití v korozním prostředí fungovat efektivně a spolehlivě. Jejich atraktivní kombinace vlastností zajišťuje jejich stabilní postavení v ocelářském průmyslu. Patří do skupiny těžko řezatelných materiálů a pro jejich zpracování se často používá technologie řezání abrazivním vodním paprskem. Jako experimentální materiál byly použity vzorky vyrobené z nerezové oceli AISI 304. Data generovaná během experimentů byla použita ke studiu účinků procesních parametrů AWJ (vysokotlaká průtoková rychlost vody, průměr abrazivní trysky, vzdálenost trysky od povrchu materiálu, rychlost posuvu řezné hlavy, abrazivní hmotnostní tok a tloušťka materiálu) na drsnosti povrchu. Na základě analýzy a interpretace všech dat byl vytvořen predikční model. Hlavním cílem dlouhodobého výzkumu bylo vytvořit nejjednodušší a nejužitečnější predikční model pro skupinu austenitických ocelí na základě vyhodnocení praktických výsledků získaných ve firmě Watting Ltd. (Budovatel'ska 3598/38, Prešov, Slovensko) během 20 let provozu a spolupráce se zákazníky z průmyslové praxe. Na základě konkrétních požadavků zákazníků z praxe obsahuje publikace také konkrétní doporučení pro praxi a návrh na klasifikaci předpovězené kvality řezu.
PrintDisplayed: 29/11/2021 19:36