DIMACHE, A. - N., Ghiocel GROZA, Marilena JIANU, Sorin PERJU, Laurențiu RECE, Marta HARNIČÁROVÁ and Jan VALÍČEK. Optimization of the Solution of a Dispersion Model. Mathematics. MDPI AG, 2020, vol. 8, No 3, p. 1 - 11. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math8030318.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Optimization of the Solution of a Dispersion Model
Name in Czech Optimalizace řešení disperzního modelu
Authors DIMACHE, A. - N. (642 Romania, guarantor), Ghiocel GROZA (642 Romania), Marilena JIANU (642 Romania), Sorin PERJU (642 Romania), Laurențiu RECE (642 Romania), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Mathematics, MDPI AG, 2020, 2227-7390.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001733
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.3390/math8030318
Keywords (in Czech) Disperzní model; metoda nejmenších čtverců; distribuce doby pobytu; metoda variabilní separace
Keywords in English Dispersion model; Least-squares method; Residence time distribution; Variable separation method
Tags RIV20, SCOPUS, STA
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 6/5/2020 09:00.
Abstract
The study of the combination of chemical kinetics with transport phenomena is the main step for reactor design. It is possible to deviate from the model behaviour, the cause of which may be fluid channelling, fluid recirculation, or creation of stagnant regions in the vessel, by using a dispersion model. In this paper, the known general solution of the dispersion model for closed vessels is given in a new, straightforward form. In order to improve the classical theoretical solution, a hybrid of analytical and numerical methods is used. It is based on the general analytic solution and the least-squares method by fitting the results of a tracer test carried out on the vessel with the values of the analytic solution. Thus, the accuracy of the estimation for the vessel dispersion number is increased. The presented method can be used to similar problems modelled by a partial differential equation and some boundary conditions which are not sufficient to ensure the uniqueness of the solution.
Abstract (in Czech)
Studie kombinace chemické kinetiky s transportními jevy je hlavním krokem při navrhování reaktoru. Je možné odchýlit se od chování modelu, jehož příčinou může být proudění tekutin, recirkulace tekutiny nebo vytváření stojatých oblastí v nádobě, pomocí disperzního modelu. V tomto článku je známé obecné řešení disperzního modelu pro uzavřené nádoby uvedeno v nové, přímé formě. Ke zlepšení klasického teoretického řešení se používá hybrid analytických a numerických metod. Je založena na obecném analytickém roztoku a metodě nejmenších čtverců tím, že se výsledky sledovacího testu provedeného na nádobě přizpůsobí hodnotám analytického roztoku. Tím se zvyšuje přesnost odhadu počtu disperzí cév. Prezentovaná metoda může být použita k podobným problémům modelovaným parciální diferenciální rovnicí a některými okrajovými podmínkami, které nejsou dostatečné k zajištění jedinečnosti řešení.
PrintDisplayed: 30/11/2021 09:52