PANDA, Anton, Kostiantyn DYADYURA, Petro P. SAVCHUK, Vitalii KASHYTSKYI, Viktoria MALETS, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Iveta PANDOVÁ, Lukáš ANDROVIČ and Milena KUŠNEROVÁ. The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of epoxy composite material. MM Science Journal. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2019, vol. 2019, December, p. 3509-3518. ISSN 1803-1269. doi:10.17973/MMSJ.2019_12_2019032.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of epoxy composite material
Name in Czech Výsledky teoretických a experimentálních studií tribotechnických kompozitů na bázi epoxidového kompozitního materiálu
Authors PANDA, Anton (703 Slovakia, guarantor), Kostiantyn DYADYURA (804 Ukraine), Petro P. SAVCHUK (804 Ukraine), Vitalii KASHYTSKYI (804 Ukraine), Viktoria MALETS (804 Ukraine), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Iveta PANDOVÁ (703 Slovakia), Lukáš ANDROVIČ (703 Slovakia) and Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition MM Science Journal, Czech Republic, MM publishing Ltd. 2019, 1803-1269.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20201 Electrical and electronic engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001695
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.17973/MMSJ.2019_12_2019032
Keywords (in Czech) Adheze; mechanické vlastnosti; lisování; polymerní kompozity; termální vakuová technologie
Keywords in English Adhesion; Mechanical properties; Molding; Polymer composites; Thermal vacuum technology
Tags RIV19, SCOPUS, TLK
Links LTC17051, research and development project.
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:26.
Abstract
The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of polytetrafluoroethylene (PTFE) and epoxy composite material with fillers of different chemical nature are given. The results have been obtained that prove that the introduction of carbon fiber of optimum length ensures the formation of a composite structure in which the fibers are evenly distributed and have sufficient surface energy to increase adhesion strength. It has been established that depending on the parameters of mechanical activation (the number of revolutions of the working organs of the mill, activation time), an ordered spherulite supramolecular structure of PTFE with an increased heat resistance on (293-353) K is formed. No marked fracture of the molecular chain of the polymer has been observed, but the concentration of free CF2 groups to (4-8) times. For the first time, the conditions for obtaining self-organized structures on the tribological surfaces were determined by the stepwise growth of the frictional load (gradual increase in the slip rate for a constant specific load or a gradual increase in the specific load at a steady slip rate). © 2019, MM publishing Ltd. All rights reserved.
Abstract (in Czech)
Jsou uvedeny výsledky teoretických a experimentálních studií tribotechnických kompozitů na bázi polytetrafluorethylenu (PTFE) a epoxidového kompozitního materiálu s plnivy různé chemické povahy. Byly získány výsledky, které prokazují, že zavedení uhlíkových vláken o optimální délce zajišťuje vytvoření kompozitní struktury, ve které jsou vlákna rovnoměrně rozložena a mají dostatečnou povrchovou energii pro zvýšení přilnavosti. Bylo zjištěno, že v závislosti na parametrech mechanické aktivace (počet otáček pracovních orgánů mlýna, doba aktivace) se vytvoří uspořádaná sférulitová supramolekulární struktura PTFE se zvýšenou tepelnou odolností na (293-353) K. . Nebyla pozorována žádná výrazná zlomenina molekulárního řetězce polymeru, ale koncentrace volných skupin CF2 na (4-8) krát. Poprvé byly podmínky pro získání samoorganizovaných struktur na tribologických površích stanoveny postupným nárůstem třecího zatížení (postupné zvyšování rychlosti skluzu pro konstantní specifické zatížení nebo postupné zvyšování měrné zátěže při ustáleném stavu) míra prokluzu). © 2019, MM publishing Ltd. Všechna práva vyhrazena.
PrintDisplayed: 24/10/2021 12:14