KABOURKOVÁ, Kristina. Issue of Agricultural Land Wastage in the Czech Republic. Accounting Comparison of Land in the Czech Republic, Slovak Republic and According to IFRS. In Mgr. Richard Říha. Udržitelný rozvoj 2019 - Vybrané problémy environmentální a regionální politiky. Sborník příspěvků. Udržitelný rozvoj 2019. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. s. 34 - 42. ISSN 2533-5170.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Issue of Agricultural Land Wastage in the Czech Republic. Accounting Comparison of Land in the Czech Republic, Slovak Republic and According to IFRS.
Název česky Problematika úbytků zemědělské půdy v ČR. Porovnání účtování o pozemcích v ČR, SR a dle IFRS.
Název anglicky Issue of Agricultural Land Wastage in the Czech Republic. Accounting Comparison of Land in the Czech Republic, Slovak Republic and According to IFRS.
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Udržitelný rozvoj 2019. České Budějovice, Udržitelný rozvoj 2019 - Vybrané problémy environmentální a regionální politiky. Sborník příspěvků. od s. 34 - 42, 9 s. 2019.
Nakladatel Vysoká škola evropských a regionálních studií
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001729
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 2533-5170
UT WoS 000583855900004
Klíčová slova česky zemědělská půda; orná půda; vinice; chmelnice; trvalé porosty; účtování pozemků; Mezinárodní účetní standardy
Klíčová slova anglicky agricultural land; arable land; vineyards; hop fields; permanent crops; land accounting; International Accounting Standards
Štítky RIV20, UCE, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 5. 3. 2021 11:00.
Anotace
Autorka ve svém příspěvku zkoumala vývoj rozlohy zemědělské půdy celkem a jejích složek v ČR v letech 2000 až 2017. Použila metodu komparace, zdrojem byly údaje Českého úřadu statistického. Zjistila, že rozloha zemědělské půdy celkem a zejména pak půdy orné se ve sledovaném období výrazně snížila. Naopak se zvětšila rozloha plodících chmelnic, vinic, plodících vinic a trvalých travních porostů. Autorka upozorňuje na tu skutečnost, že plýtvání půdou, její masivní zábor pro výstavbu velkoskladů, dálnic, parkovišť apod. bude mít v budoucnu nedozírné následky pro celou společnost. Domnívá se, že státní koncepce dopravy by měla být zcela přehodnocena ve prospěch železnice. Upozorňuje též na negativní dopady současného způsobu zemědělské činnosti. V další části je porovnáváno účetní pojetí pozemků dle české a slovenské legislativy a Mezinárodních účetních standardů. České i slovenské předpisy jsou v podstatě totožné. Dle Mezinárodních účetních standardů je hodnota pozemků povinně přeceňována. Autorka se domnívá, že tento postup není správný, nezaručuje ve všech případech objektivitu a tržní ceny se mohou rychlým tempem v konkrétním případě změnit.
Anotace anglicky
The author in her paper analyzed the development of the area of agricultural land in total and its components in the Czech Republic from 2000 to 2017. She used the method of comparison, the source was the data of the Czech Statistical Office. She found out that the area of agricultural land in total and particularly arable land decreased significantly over the considered period. On the contrary, the area of hop fields, vineyards and permanent grasslands increased. The author points out that the loss of land will have immense consequences for the whole society. The author believes that the state concept of transport should be fully re-evaluated in favour to the railways. She also points out the negative impacts of the current agricultural activities. Another part compares the accounting concept of land according to the Czech and Slovak legislation and International Accounting Standards. The Czech and Slovak regulations are almost the same. According to the International Accounting Standards, the value of land is mandatorily overestimated. The author believes that this is not the right method, it does not guarantee objectivity in all cases and market prices may change in a particular case very quickly.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2021 13:55