STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ and Sowmya SHREEDHAR. Advances in dry fermentation extends biowaste management possibilities. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. USA: Taylor and Francis Inc., 2020, vol. 42, No 2, p. 212-218. ISSN 1556-7036. doi:10.1080/15567036.2019.1587066.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Advances in dry fermentation extends biowaste management possibilities
Name in Czech Pokroky v suché fermentaci rozšiřují možnosti nakládání s biologickými odpady
Authors STEHEL, Vojtěch (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Georgia, belonging to the institution), Ladislav KOLÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Otakar STRUNECKÝ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Sowmya SHREEDHAR (356 India, belonging to the institution).
Edition Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, USA, Taylor and Francis Inc. 2020, 1556-7036.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20704 Energy and fuels
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001653
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2019.1587066
UT WoS 000499743200006
Keywords (in Czech) Bioekonomie; bioplyn; suchá fermentace; dezintegrace fytomasy; řízení procesů
Keywords in English Bioeconomy; biogas; dry fermentation; phytomass disintegration; Process management
Tags RIV19, SCOPUS, SMA, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:39.
Abstract
It was repeatedly and independently confirmed that processing of biowaste via dry fermentation technology is less capital demanding compared to a conventional (also known as continuous, wet and mixable) fermentation technology. However, low acquisition and running cost are redeemed by lower intensity of the fermentation process that results in small revenues. In this study, biowaste was deeply disintegrated before it entered the dry anaerobic fermentation that was followed by pyrolysis of the fermentation residues. It was revealed that the disintegration step increases the intensity of the fermentation process, therefore biogas yields are increased, hydraulic retention times could be shortened and biochar is priced higher (because of higher porosity partially caused during the fermentation process). Additional experiments on a commercial scale indicate that it is economically beneficial (reduction of the payback period by more than 7%) to perform the disintegration step later, in the middle phase of the fermentation process.
Abstract (in Czech)
Opakovaně a nezávisle bylo potvrzeno, že zpracování biologického odpadu pomocí suchého fermentační technologie je méně investičně náročné v porovnání s konvenční (také známý jako kontinuální, mokré a mísitelná) fermentační technologie. Nízké pořizovací a provozní náklady jsou však vykoupeny nižší intenzitou fermentačního procesu, což vede k malým výnosům. V této studii byl biologický odpad hluboce dezintegrován před vstupem do suché anaerobní fermentace , po které následovala pyrolýza fermentacezbytky. Bylo zjištěno, že krok dezintegrace zvyšuje intenzitu fermentačního procesu, proto se zvyšují výtěžky bioplynu, mohou se zkrátit hydraulické retenční časy a cena biochartu je vyšší (kvůli vyšší poréznosti částečně způsobené během fermentačního procesu). Další experimenty v komerčním měřítku ukazují, že je ekonomicky výhodné (zkrácení doby návratnosti o více než 7%) provést krok dezintegrace později ve střední fázi fermentačního procesu.
PrintDisplayed: 27/9/2022 20:40