ANTOŠ, Karel. The Use of Weighted Adjacency Matrix for searching Optimal Ship Transportation Routes. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, vol. 65, No 2, p. 87-93. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/2.4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Use of Weighted Adjacency Matrix for searching Optimal Ship Transportation Routes
Name in Czech Využití váhové matice sousednosti pro hledání optimálních lodních dopravních cest
Authors ANTOŠ, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2018, 0469-6255.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10102 Applied mathematics
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001266
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.17818/NM/2018/2.4
Keywords (in Czech) teorie grafů; minimální kostra grafu; Joseph Kruskal; opačný algoritmus
Keywords in English graph theory; minimum spanning tree; Joseph Kruskal; reverse algorithm
Tags A_MAT_3, RIV18, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 16/7/2018 08:34.
Abstract
This article provides a new approach to searching solutions of water transport optimalization problems. It brings a new tool of the graph theory which is the Weighted Adjacency Matrix. This Weighted Adjacency Matrix is suitable for searching for the Minimum Spanning Tree (MST) of the graph. It describes the Weighted Adjacency Matrix as a new element, and shows how it could be used in cases where weighted edges of the graph are given. This creates a new procedure of searching the MST of the graph and completes previously known algorithms of searching for the MST. In the field of ship transportation it could be succesfully used for solutions of optimizing transportation routes where smallest costs are wanted. Proposed Weighted Adjacency Matrix could be used in similar issues in the field of graph theory, where graphs with weighted edges are given. The procedure is shown on the attached example. The paper discusses the application of such route optimization technique forthe maritime sector.
Abstract (in Czech)
Tento článek poskytuje nový přístup k řešení problémů optimalizace vodní dopravy. Přináší nový nástroj teorie grafů, kterým je váhová matice sosednosti. Tato matice je vhodná pro vyhledávání minimální kostry grafu (MST) grafu. Popisuje váhovou matici sousednosri jako nový prvek a ukazuje, jak by mohla být použita v případech, kdy jsou zadány ohodnocené hrany grafu. Tím vznikne nový postup vyhledávání MST grafu a doplní dříve známé algoritmy hledání MST. V oblasti lodní dopravy se může úspěšně využít pro řešení optimalizace dopravních cest, kde jsou požadovány nejmenší náklady. Navrhovaná váhová matice sousednosti by mohla být použita v podobných oblastech teorie grafů, kde jsou zadány grafy s ohodnocenými hranami. Postup je uveden na přiloženém příkladu. Článek se zabývá aplikací takové techniky pro optimalizaci trasy v námořním sektoru.
PrintDisplayed: 6/10/2022 10:32