Informační systém VŠTE
ŠVEC, Roman, Marie SLABÁ a Petra SOLAROVÁ. Podniky cestovního ruchu 2 : Vysokoškolská učenice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-096-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podniky cestovního ruchu 2 : Vysokoškolská učenice
Autoři ŠVEC, Roman, Marie SLABÁ a Petra SOLAROVÁ.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 2015.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-096-0
Štítky KCRM3
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 16. 2. 2016 10:12.
Anotace
Vážené čtenářky a čtenáři, dostává se Vám do rukou vysokoškolská učebnice Podniky cestovního ruchu 2, která je určena pro vás studenty oborů spojených s cestovním ruchem. Text volně navazuje na první díl učebnice, ve kterém jsme představili podniky jako součást systému cestovního ruchu a blíže specifikovali podniky poskytující ubytovací, stravovací a dopravní služby jako základní produkty cestovního ruchu. Druhý díl učebnice je věnován dalším, neméně důležitým podnikům, ale také institucím a mnoha dalším subjektům poskytujícím své služby pro účastníky cestovního ruchu a nejen pro ně. Učebnice je členěna do tří základních kapitol. V první kapitole se věnujeme subjektům označeným jako producenti služeb cestovního ruchu, kdy z názvu vyplývá je již plně nezbytná role těchto subjektů, které umožňují účastníkům využívání atraktivit cestovního ruchu, či pro účastníky připravují nepřeberné množství aktivit spojených s cestovním ruchem. V této kapitole navazujeme na typologii cestovního ruchu, se kterou jsou studenti seznámeni většinou v základních kurzech cestovního ruchu. Pro jednodušší orientaci v textu je v úvodu každé subkapitoly stručně charakterizován typ cestovního ruchu, ke kterému se subkapitola vztahuje. Druhou subkapitolu jsme věnovali tzv. zprostředkovatelům služeb cestovního ruchu, do kterých jsme zařadili cestovní kanceláře a agentury, průvodce, animátory a poskytovatelé informací. Třetí kapitolu potom věnujeme kategorii ostatních podniků, které mohou zasahovat do cestovního ruchu, ale není to jejich hlavním posláním. Kapitoly jsou členěny do subkapitol, které vždy začínají výčtem klíčových slov a stručným úvodním textem spolu s osnovou předkládané výukové látky. Každá subkapitola je potom zakončena shrnutím a kontrolními otázkami. Pokud kapitola není do subkapitol členěna, nachází se shrnutí a kontrolní otázky na konci kapitoly. V úplném závěru každé kapitoly je z důvodu lepší přehlednosti, připraven seznam použitých zdrojů, který může posloužit jako pomocník pro další studium, či jako inspirace při psaní vašich kvalifikačních prací. Doufáme, že tato učebnice pro Vás bude užitečná a že se dozvíte nové informace, které využijete ve svém budoucím profesním životě.
Zobrazeno: 25. 6. 2024 14:16