KABOURKOVÁ, Kristina. Development of production of certain agricultural commodities in the Czech republic and the treatment of them. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. p. 1-17, 18 pp. ISSN 2464-6369.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Development of production of certain agricultural commodities in the Czech republic and the treatment of them
Name in Czech Zemědělství – Vývoj produkce některých zemědělských komodit v České republice a účtování o nich
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Innovative Economic Symposium 2015, p. 1-17, 18 pp. 2015.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 2464-6369
Keywords (in Czech) Zemědělství; rostlinná výroba; živočišná výroba; zemědělská půda
Keywords in English Agriculture; crop production; animal production; agricultural land
Tags KEM3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 4. 2. 2016 10:28.
Abstract
In the introduction to her article, the author draws attention to the reduction in the area of land resources in the Czech Republic during the period 2000 – 2012. In the next part, she examines the development of the number of selected breeding livestock in the Czech Re-public between 2000 –2014, which is followed by the development of cropland areas sown with selected agricultural crops over the same period and the development of the total harvest of selected agricultural crops (in tons) in 2002 – 2013. It was discovered that dur-ing the reference period the number of cattle, pigs and poultry decreased, whilst the num-ber of sheep and horses increased. As for the cropland areas, there was a reduction in the area farmed for wheat, barley, potatoes and fodder crops, whereas the rapeseed cropland area grew significantly. Regarding the production, the total harvest of wheat, annual fodder crops and particularly rapeseed increased, which was in contrast to barley, potatoes and perennial fodder crops where the author noted a certain decrease in production. The au-thor also believes that by introducing an appropriate agricultural policy, the State should ensure greater food self-sufficiency and encourage citizens to purchase Czech products. Moreover, the great majority of businesses dealing with primary agricultural production belong to a group of small and medium-sized enterprises in accordance with Act No. 47/2002 Coll., On the support of small and medium-sized enterprises, as later amended.
Abstract (in Czech)
Autorka v úvodu svého článku poukazuje na snižování půdního fondu v České republice v letech 2000 až 2012. V další části práce zkoumá vývoj počtu vybraných hospodářských zvířat chovaných v České republice v letech 2000 až 2014, vývoj rozlohy osevních ploch osetých vybranými hospodářskými plodinami v České republice v letech 2000 až 2014 a vývoj celkové sklizně v tunách u vybraných zemědělských plodin v období 2002 až 2013. Bylo zjištěno, že ve sledovaném období se snížil počet kusů skotu, prasat a drůbeže, naopak počet ovcí a koní se zvýšil. Co se týče rozlohy osevních ploch, tak v případě pšenice, ječmene, brambor, pícnin došlo ke snížení plochy, naopak u řepky technické se osetá plocha výrazně zvýšila. Sklizeň v tunách u pšenice, jednoletých pícnin a zejména řepky se ve sledovaném období zvýšila, naopak u ječmene, brambor a víceletých pícnin autorka zaznamenala snížení produkce. Autorka se domnívá, že stát by měl vhodnou zemědělskou politikou zajistit větší potravinovou soběstačnost a motivovat občany k nákupu českých produktů.
PrintDisplayed: 19. 1. 2022 05:51