VOCHOZKA, Marek and Zuzana ROWLAND. The Evaluation and Prediction of the Viability of Construction Enterprises. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 60-75. ISSN 1805-9112.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Evaluation and Prediction of the Viability of Construction Enterprises
Name in Czech Hodnocení a predikce životaschopnosti stavebních podniků
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 1805-9112.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000489
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) stavební podnik; finanční zdraví podniku; bankrotní a důvěryhodné modely; binární logistické regrese; diskriminační analýza
Keywords in English construction company; financial health of the company; bankruptcy and credibility models; binary logistic regression; discriminant analysis
Tags RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 1/4/2016 23:03.
Abstract
This paper provides a comprehensive method for the evaluation of a company. Specifically, it concerns the prediction of the viability of Czech construction companies. The construction industry is a very specific industry. This is primarily due to the nature of the product. The use of many production factors to convert to a farm (a house, a factory building, etc.) is assumed. Each contract of a construction company (apart from the exceptions) is usually unique. In addition, the field produces long-term assets. As the generic name suggests, the product is used by a consumer (a household or firm) over a long period of time. Such a product is seen to some extent as a consumer one in the consumer market. However, it enters the market of production factors in the form of fixed assets. Due to this fact, construction is usually a field which first inhibits its activity and suffers a loss in times of crisis. On the other hand, it also becomes the first field which enters a phase of growth after a crisis period. The offered method is not only a suitable tool for managers of individual companies, but it may indicate the stage of the economic cycle in the particular country or in a particular market at ta correct selection of those monitored companies. The methodology of the formation in an offered model is applicable not only in the Czech Republic but it is also transferable to other countries in Europe and the world, where it will also be able to take into account the specifics of local markets, too, after its application.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá komplexní metodou hodnocení podniku. Konkrétně se jedná o predikci životaschopnosti českých stavebních podniků. Stavební průmysl je velmi specifickým odvětvím. A to primárně kvůli povaze výrobku. Předpokládáme, že vliv na tuto oblast hospodářství, mají různé výrobní faktory (dům, tovární faktory apod.) a jako takové by měly být užity pro predikci. Každá smlouva stavební firmy (kromě výjimek) je obvykle jedinečná. Vedle toho vytváří stavební obor dlouhodobý majetek. Jak obecný název napovídá, produkt je používán spotřebiteli (domácností nebo podnikem) po dlouhou dobu. Takový výrobek se do jisté míry chová jako spotřebitel ve spotřebitelském trhu. Nicméně vstupuje na trh výrobních faktorů v podobě dlouhodobého majetku. Vzhledem k této skutečnosti je stavebnictví obvykle oborem, které jako první inhibuje svou aktivitu a utrpí ztráty v dobách krize. Na druhou stranu je také první oblastí, která vstupuje do fáze růstu po období krize. Nabídnutá metoda je nejen vhodným nástrojem pro manažery jednotlivých firem, ale může vhodným výběrem sledovaných firem indikovat fázi hospodářského cyklu v dané zemi nebo v určitém segmentu trhu. Metodika tvorby nabízeného modelu je použitelná nejen v České republice, ale je také přenositelná do ostatních zemí Evropy a světa, kde se budou moci také vzít v úvahu specifika lokálních trhů.
PrintDisplayed: 25/10/2020 19:55