Cíle studijního programu

Bakalářský studijní program Business analytik je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků pro nižší, resp. střední stupeň řízení v podnikové i soukromé sféře. Skladba i časová posloupnost studijních předmětů v jednotlivých semestrech respektuje reálný podnikový procesní postup a změny probíhající v podnikovém prostředí. V průběhu studia si absolvent, profilující se jako „Business analytik“, osvojí znalosti i dovednosti související s přípravou, realizací a kontrolou primárních podnikových funkcí (zásobování, výroba, expedice, obchod) a vybraných funkcí sekundárních (účetnictví, inovace, marketing, personální činnost a další). Profesní orientace předkládaného studijního programu je umocněna celosemestrální řízenou, cílenou a kontrolovanou praxí. Nově koncipována odborná praxe umožňuje praktické poznání studentů z hlediska moderních forem a postupů v oblasti podnikového řízení a rozhodování.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Business analytik je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků pro nižší, resp. střední stupeň řízení v podnikové i soukromé sféře. Skladba i časová posloupnost studijních předmětů v jednotlivých semestrech respektuje reálný podnikový procesní postup a změny probíhající v podnikovém prostředí. V průběhu studia si absolvent, profilující se jako „Business analytik“, osvojí znalosti i dovednosti související s přípravou, realizací a kontrolou primárních podnikových funkcí (zásobování, výroba, expedice, obchod) a vybraných funkcí sekundárních (účetnictví, inovace, marketing, personální činnost a další). Profesní orientace předkládaného studijního programu je umocněna celosemestrální řízenou, cílenou a kontrolovanou praxí. Nově koncipována odborná praxe umožňuje praktické poznání studentů z hlediska moderních forem a postupů v oblasti podnikového řízení a rozhodování.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Je schopen monitorovat, signalizovat a řešit soulad mezi změnami probíhajícími zejména ve vnějším podnikovém prostředí (mezoprostředí a makroprostředí) a harmonizovat tyto změny do vnitřního prostředí podniku
  • Je schopnost navrhovat a analyzovat byznys efekty prostřednictvím IS/IT a inovovat nastavení podnikových procesů v souladu se strategickými záměry podniku
  • Je schopen komunikovat s příslušnými pracovníky v podniku a zajišťovat implementaci přijatých zásad a opatření v kontextu informačních a komunikačních technologií.
  • Osvojí si zásady a principy tvorby, správy a provozu IT systémů podporující podnikové procesy, způsoby řízení dodavatelskoodběratelských vztahů v rámci příslušných výrobních, dodavatelských a prodejních řetězců s využitím IS/IT.
  • Umí vyhledávat, zpracovávat a prezentovat nové informační zdroje pro podporu podnikových procesů.
 • Uplatnění absolventa

  Podnikový Business analytik,

  Strategický Sales Analytik,

  Business Analytik - nastavení procesů,

  IT Bussiness Analyst,

  Business analytik – junior,

  Trading Business/datový analytik,

  Business process analyst,

  Webový analytik apod.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijních plánů bakalářského studijního programu Business analytik plně respektují profesní zaměření studijního programu a Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydaných a schválených Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ a navazujících opatření rektora).

 • Praxe

  Koncepce semestrální povinné odborné praxe u studijního bakalářského programu Business analytik plně respektuje jeho profesní orientaci. Z důvodu jejího zajištění má škola uzavřeno více jak 1500 smluv o spolupráci především s podniky z Jihočeského regionu. Z tohoto důvodu představuje předmět Odborná praxe nedílnou součást profesně orientovaného studia, studenti jsou na absolvování praxe průběžně připravováni, a to zejména v profilujících předmětech. Odborná praxe je podle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední (šestý) semestr studia. Cílem dlouhodobé praxe je transformace teoretických a odborných znalostí do praktických dovedností nezbytných pro další profesní rozvoj studenta. V rámci odborné praxe jsou specifikovány dílčí problémové okruhy s výstupy, jejichž osvojení si studentem bude ze strany školy ověřováno a v případě potřeby zajištěno jejich následné doplnění.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu s požadavky na profesně orientovaný studijní program a je stanovena na 520 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Odborná praxe je zaměřena na získání přesně vymezeného rozsahu praktických dovedností, spojených se studiem předmětů profilujícího základu. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Tento předmět také slouží zároveň ke sběru dat a informací v rámci bakalářské práce studentů, jejíž zaměření bude konzultováno s manažery příslušného podniku.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zpracovat bakalářskou práci je studentům umožněno v průběhu celosemestrální odborné praxe. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování bakalářské práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Předpokládá se, že řada absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které bylo VŠTE uděleno Národním akreditačním úřadem v roce 2019 na dobu pěti let.

Základní údaje

Zkratka
BSA
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

124
počet aktivních studentů