Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

  • křestní jméno, příjmení; rodné příjmení; tituly; datum narození; rodné číslo; rodný kód; pohlaví; adresa trvalého bydliště; rodinný stav; absolvovaná střední škola; rok maturitní zkoušky; předchozí vzdělání; státní občanství; typ občanství; trvalý pobyt v ČR; údaje o zápisu do studia; udělení sociálního stipendia; údaje o průběhu studia; informace o ubytování v koleji; udělený titul; číslo diplomu; číslo dodatku diplomu; údaje o studijních pobytech; údaje o jazyku výuky; zdravotní stav (v případě žádosti o zvláštní podporu); životopis; e-mailová adresa; telefonní číslo; číslo pasu, příp. číslo občanského průkazu; středoškolské vysvědčení; výsledky TSP, příp. jiných zkoušek; sportovní licence (ve speciálních případech); dokumenty dodané uchazečem
    Správce nebo společní správci VŠTE
    Zpracovatel FI MU
    Organizační jednotka odpovědnosti CVT FI
    Jméno softwarového systému IS
    Komponenta softwarového systému E-přihláška
    Kategorie osobních údajů křestní jméno, příjmení; rodné příjmení; tituly; datum narození; rodné číslo; rodný kód; pohlaví; adresa trvalého bydliště; rodinný stav; absolvovaná střední škola; rok maturitní zkoušky; předchozí vzdělání; státní občanství; typ občanství; trvalý pobyt v ČR; údaje o zápisu do studia; udělení sociálního stipendia; údaje o průběhu studia; informace o ubytování v koleji; udělený titul; číslo diplomu; číslo dodatku diplomu; údaje o studijních pobytech; údaje o jazyku výuky; zdravotní stav (v případě žádosti o zvláštní podporu); životopis; e-mailová adresa; telefonní číslo; číslo pasu, příp. číslo občanského průkazu; středoškolské vysvědčení; výsledky TSP, příp. jiných zkoušek; sportovní licence (ve speciálních případech); dokumenty dodané uchazečem
    Kategorie subjektů údajů uchazeči; aktuální studenti
    Příjemce nebo kategorie příjemců správci studia; správci výuky; učitelé; návazné systémy
    Účely zpracování Identifikace osoby, komunikace se školou, umožnění poskytnutí studia a naplnění záměru správce řádně realizovat studium.
    Právní základ pro zpracování § 88 ZVŠ
    Oprávněné zájmy správce Správce musí evidovat informace, které jsou nezbytné pro naplnění jeho záměru řádně vést studium.
    Záměr předat osobní údaje Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
    Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Údaje z e-přihlášky jsou součástí studijního spisu a uchovávají se spolu s ním. Údaje k uchazečům, kteří nebyli přijati do studia, a k uchazečům, kteří se do studia nezapsali, se uchovávají po dobu 5 let.
    Právo na přístup k osobním údajům Zpracovávané osobní údaje jsou subjektu údajů přístupné.
    Právo na opravu osobních údajů Lze požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů u příslušného studijního oddělení dle https://is.vstecb.cz/studijni/.
    Právo na výmaz osobních údajů Údaje, které jsou součástí matriky studentů, nelze vymazat.
    Právo na omezení zpracování osobních údajů Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů u správce.
    Právo vznést námitku proti zpracování Subjekt údajů má právo vznést u správce námitku proti zpracování.
    Právo na přenositelnost osobních údajů Údaje jsou k dispozici v otevřeném formátu vhodném pro přenositelnost.
    Právo odvolat souhlas Zpracování osobních údajů není založeno na poskytnutí souhlasu.
    Právo podat stížnost Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
    Povinnost poskytnout osobní údaje Subjekt je povinnen údaj poskytnout ze zákona.
    Informace o zdroji osobních údajů Zdrojem osobních údajů je subjekt osobních údajů.
    Dochází k automatizovanému rozhodování Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě popisovaných osobních údajů.
    Jiné účely zpracování osobních údajů Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je popsáno v těchto záznamech o činnostech zpracování.
    Popis opatření Údaje vložené do e-přihlášky jsou součástí zabezpečeného informačního systému. Přístup k údajům je řízen systémem přístupových práv.