VŠTE NPSp Pozemní stavby - prezenční forma
Název anglicky: Building Construction - full-time form
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE NPS Pozemní stavby

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí. První část státní závěrečné zkoušky je skládána z povinných předmětů zaměřené na konstrukce (Konstrukce staveb I., II., Statické řešení konstrukcí, Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství. Druhá část se týká povinných předmětů týkající se odborné problematiky diagnostiky staveb a udržitelné výstavby budov (Udržitelná výstavba budov, Obnova nosných konstrukcí, Diagnostika nosných konstrukcí). Zkouška je písemná nebo ústní, popřípadě písemná a ústní. Poslední částí je ústní obhajoba diplomové práce.
Součást 1: SZZ Konstrukce staveb (Konstrukce staveb I., Konstrukce staveb II., Statické řešení konstrukcí, Geotechnika zakládání a podzemní stavby)
Součást 2: SZZ Diagnostika staveb a stavebně fyzikální aspekty (Diagnostika nosných konstrukcí, Obnova nosných konstrukcí, Udržitelná výstavba budov)
Součást 3: Obhajoba diplomové práce

Studijní povinnosti

Studenti absolvují odbornou praxi v průmyslovém podniku v rozsahu 240 hodin. Průmyslová praxe bude spojena s prací na diplomovém projektu. Tato souvislá praxe ve 4. semestru studia bude navazovat na předměty v průběhu celého studia. Odborná praxe bude zajištěna v celém Jihočeském kraji.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Nosná konstrukce zastřešení pódia.
Novostavba objektu na území konkrétní obce v CHKO Šumava.
Nosná konstrukce jízdárny.
Soubor pomůcek a programů pro statický návrh železobetonových konstrukcí.
Poruchy v podzákladí vlivem nestejnoměrného sedání.
Prostorová akustika učebny.
Nucené větrání obytných budov.
Novostavba v prostředí vesnice s historickou zástavbou.
Rekonstrukce venkovského historického objektu.
Rodinný dům od projektové fáze po kolaudaci.
Architektonická studie a projekt pro stavební povolení rodinného domu, který nabízí vysoký komfort bydlení s nízkými provozními, zejména energetickými náklady.
Hodnocení bezbariérové přístupnosti veřejných budov ve městě Radnice.
Porovnání geodetických metod měření pro tvorbu dokumentace skutečného stavu budovy z hlediska efektivity terénních prací.
Projekt objektu občanské vybavenosti s využitím prvků KM BETA.
Zástavba proluky v památkové zóně konkrétní obce.
Stavební úpravy a změna využití hospodářského objektu (vepřín) na víceúčelový objekt pro bydlení a dílnu.
Sendvičové zdivo a tepelné mosty při výstavbě kláštera v Poličanech.
Zástavba proluky v památkové zóně konkrétní obce.
Projekt rekonstrukce skladu na prodejnu se zázemím a nástavbu na tento objekt se dvěma bytovými jednotkami.
Nové využití plochy "brownfield" v centrum Suchdola nad Lužnicí.
Nakládání se stavebními a demoličními odpady v daném území (na velikosti bývalého okresu).
Závady panelových objektů z hlediska požární bezpečnosti.
Přínosy GPS a vliv lidského činitele při spotřebě pohonných hmot u stavebních strojů.
Stavebně historický průzkum stavby lidové architektury.
Cenové porovnání výkopových a bezvýkopových technologií pro provádění kanalizačních přípojek.
Výstavba dálnice D3.
Optimalizace tvaru a uspořádání příhradových nosníků s ohledem na spotřebu materiálu.
Výpočetní pomůcky pro dimenzování železobetonových konstrukcí.
Průkaz energetické náročnosti budovy.
Informační modelování budov (BIM) - rozbor praktického využití.
Řešení železobetonové konstrukce bytového domu.
Napjatostní situace na kontaktu "záhlaví nosníku - uložení vad"
Poruchy dřevěných oplášťovaných skeletů.
Zhodnocení vhodnosti plnostěnných nosníků resp. nosníků příhradových.
Výpočetní pomůcky pro dimenzování železobetonových konstrukcí namáhaných tlakem a ohybem.
Náklady na protiradonová opatření v pásmu vysoké radonové zátěže.
Rekonstrukce hydroizolací spodní stavby.
Soubor pomůcek a programů pro statický návrh železobetonových konstrukcí v prostředí ANDROID.
Komparace metod tržního oceňování nemovitostí u nás a ve světě.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.