VŠTE NZNp Znalectví
Název anglicky: Expertness
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE N_ZN Znalectví

Součásti SZZ a jejich obsah

Součást 1 – SZZ Právo ve znalecké praxi (Občanské právo, Trestní právo hmotné, Trestní právo procesní a dokazování).
Součást 2 – SZZ Oceňování podniku (Oceňování podniku I., Oceňování nemovitostí, Oceňování movitého majetku, pěstitelských celků a zvířat, Oceňování nehmotného majetku, Oceňování finančního majetku a investic, Oceňování oběžného majetku a závazků, Oceňování podniku II.).
Součást 3 – SZZ Ekonomika (Finance podniku pro magisterské studium, Soudní inženýrství I, Soudní inženýrství II).
Součást 4 – SZZ obhajoba diplomové práce

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Konstrukce amortizační křivky pro zadanou skupinu strojů
Konstrukce amortizační křivky pro zadanou skupinu speciálních motorových vozidel
Určení poměru technické hodnoty skupin sklízecích mlátiček
Šetření pojistných událostí a detekce pojistných podvodů
Komparace expertní činnosti při likvidaci totální škody motorových vozidel
Komparace metod ocenění na vybrané nemovitosti
Ocenění vybrané nemovitosti zatížené služebností
Rozbor objemových podílů jednotlivých konstrukcí vybrané nemovitosti.
Analýza vývoje realitního trhu
Rozbor míry kapitalizace při stanovení výnosové hodnoty vybrané nemovitosti
Ocenění konkrétní investice podniku
Ocenění veřejné investice
Ocenění portfolia cenných papírů
Tvorba metody ocenění finančního derivátu
Cost-benefit analýza veřejných statků
Ocenění vybraného nehmotného majetku
Rozbor problematiky vykazování nehmotného majetku v účetnictví na příkladu konkrétního podniku
Finanční deriváty jako investiční aktivum
Změna hodnoty nehmotného majetku v čase
Návrh vlastního modelu oceňování reálných opcí na konkrétním příkladu
Ocenění pohledávek k postoupení
Stanovení pracovního kapitálu a jeho ocenění
Optimalizace peněžní zásoby podniku
Ocenění krátkodobého finančního majetku podniku
Ocenění zásob podniku v likvidaci
Ocenění vybraného podniku s využitím výnosových metod ocenění
Problematika stanovení diskontní míry a alternativních nákladů na vlastní kapitál
Problematika bezrizikové míry výnosnosti
Specifika ocenění podniků ve vybraných odvětvích
Ocenění vybrané synergie
Ocenění vybraného podniku s využitím majetkových metod ocenění
Ocenění vybraného podniku s využitím tržních metod ocenění
Ocenění vybraného podniku s využitím výnosového ocenění
Ocenění vybraného podniku s využitím kombinovaných metod ocenění
Ocenění vybraného podniku s využitím moderních metod ocenění.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.