VŠTE NPEkev Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Název anglicky: Business Administration
navazující kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠTE N_PE Podniková ekonomika

Součásti SZZ a jejich obsah

Součást 1 – SZZ Ekonomie (Mikroekonomie - pro magisterské studium, Makroekonomie - pro magisterské studium).

Součást 2 – SZZ Podniková ekonomika (Nauka o podniku - pro magisterské studium, Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium, Strategický management – pro magisterské studium, Finance podniku – pro magisterské studium, Marketing management).

Součást 3 – SZZ Ekonom výroby (Výrobní technologie pro ekonomy, Strojírenské materiály pro ekonomy, Materiály pro produkční procesy – pro magisterské studium, Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium, Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium, Progresivní technologie pro produkční procesy – pro magisterské studium).

Součást 4 – SZZ obhajoba diplomové práce

Studijní povinnosti

Studenti absolvují odbornou praxi v průmyslovém podniku v rozsahu 260 hodin. Průmyslová praxe bude spojena s prací na diplomovém semináři. Tato souvislá praxe ve 4. semestru studia bude navazovat na projekty v průběhu celého studia. Odborná praxe bude zajištěna v celém Jihočeském kraji.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Analýza metod řízení produkčního procesu

Identifikace způsobů plánování produkčního procesu

Ekonomické aspekty řízení a plánování produkčního procesu

Logistika automatizace produkčního procesu

Projektování robotizovaného pracoviště produkčního procesu v automobilovém
průmyslu

Ekonomické zhodnocení robotizovaného pracoviště produkčního procesu

Analýza progresivních materiálů produkčního procesu

Logistika materiálového toku pro produkční proces

Analýza progresivních prototypingových technologií

Ekonomická analýza a komparace progresivních technologií

Analýza vývoje nabídky a poptávky na trzích práce v ČR

Dopad ekonomické krize na ekonomiku a vedení společnosti

Vliv dotací na konkurenceschopnost podniku

Analýza nákladových kalkulací podnikatelského subjektu a jejich optimalizace

Etický kodex vybrané organizace, jeho analýza a hodnocení

Nástroje etického řízení ve vybrané organizaci, jejich analýza a hodnocení

Etické řízení v české pobočce nadnárodní korporace, případová studie

Positioning vybrané značky

Marketing služeb vybraného podnikatelského subjektu

Využití vztahového marketingu ve vybraném podnikatelském subjektu

Základní principy investování do akcií

Matematické vlastnosti časových řad

Analýza investičních strategií

Investice do vzdělávání a lidského kapitálu v průmyslových odvětvích

Faktory ovlivňující ekonomický růst a rozvoj v zemích třetího světa

Analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci

Analýza řízení výkonu zaměstnanců ve vybrané organizaci

Analýza motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci

Analýza vzdělávání zaměstnanců ve vybrané organizaci

Dlouhodobý finanční plán konkrétního podniku

Analýza finančních rizik konkrétního podniku

Stanovení nákladů na kapitál konkrétního projektu, případně podniku

Modely a prognózy finančních a časových řad

Analýza dlouhodobé nezaměstnanosti v zemích Evropské unie

Měření efektivnosti výrobních faktorů v podniku

Analýza vlivu certifikace projektového manažera na výkonnost malých a středních firem

Analýza vlivu projektového standardu na efektivnost firem ve vybraném odvětví

Analýza faktorů ovlivňující úspěšnost veřejných projektů

Strategická analýza vybraného podniku

Útvarová a procesní dekompozice ve zvoleném podniku

Analýza a inovace podnikové architektury

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.