N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_BMP/K5: So 24. 10. 10:25–11:10 E5, 11:25–12:55 E5, So 28. 11. 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, 14:50–16:20 E5, So 5. 12. 14:50–16:20 E5, 16:30–17:15 E5, J. Lojda
N_BMP/S01: Čt 13:05–14:35 D515, J. Lojda
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na místě. Součástí předmětu je seznámit studenty se základním právním rámcem problematiky, jakož i povinnostmi zúčastněných osob na staveništi. Bude také prezentována práce ve výškách, školení lidí, kteří tuto práci provádějí, a rizika spojená s nimi. Současně budou definovány základní skupiny manipulačních zařízení používaných v různých procesech při manipulaci s materiály ve stavebnictví.
Výstupy z učení
Student je schopen samostatně vyhledávat a pracovat s aktualizací předpisů BOZP a získá schopnost samostatně naplánovat a řídit činnost stavebních strojů.
Osnova
 • 1. Řízení bezpečnosti a krizové řízení 2. Legislativní rámec ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v České republice a směrnice EU 3. Pracovní místa pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci 4. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi výstavby a výstavby 5. Smluvní a stavební dodavatelé ve vztahu k BOZP 6. Bezpečnost při práci během stavebních prací 7. Základní rozložení manipulačních zařízení 8. Zařízení pro manipulaci s materiálem pro sypké materiály 9. Manipulační zařízení pro kusové materiály 10. Manipulátory 11. Manipulace se zemními pracemi 12. Manipulace ve výškách 13. Nakládání se skladišti
Literatura
  povinná literatura
 • ČESKO: zákon č. 309/200S Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Řízení projektů ve výstavbě, ČVUT v Praze 2012, ISBN 978-80-01-05163-4
 • POHL, R.: Úvod do dopravní a manipulační techniky I. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2002, 335 s. ISBN 80-01-02292
 • NOVÁK, J., HAČKAJLOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, J.: Ekonomika a management, ČVUT v Praze2004, ISBN 80-01-03051-2
 • JEŘÁBEK, K., HELEBRANT, F., JURMAN, J., VOŠTOVÁ, V.: Stroje pro zemní práce. Silnicní stroje. VŠB TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-389-3.
  doporučená literatura
 • VANĚK A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Vydavatelství AV CR Academia Praha, 2003. ISBN 80-20-1045-9
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test55
Příprava na přednášky20 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál11
Příprava na závěrečný test1046
Zpracování projektu - semestrální práce1212
zpracování samostatné práce44
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): započteno 100 –70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0.
Informace učitele
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/N_BMP