NRZ Purchasing and Inventory Management

Institute of Technology and Business in České Budějovice
summer 2021
Extent and Intensity
4/2/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Daniel Kučerka, PhD. (lecturer)
Ing. Marta Hortová (seminar tutor)
Ing. Martin Maršík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Šuleř, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Eva Ružinská, PhD., MBA
School of Expertness and Valuation - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: School of Expertness and Valuation - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
NRZ/PX01: Thu 13:05–14:35 E1, D. Kučerka
NRZ/SX01: Thu 16:30–18:00 N004, M. Hortová
NRZ/X01: Sun 21. 3. 13:05–14:35 E1, 14:50–16:20 E1, Sun 11. 4. 14:50–16:20 B1, 16:30–18:00 B1, Sun 2. 5. 8:00–9:30 E1, 9:40–11:10 E1, Sun 23. 5. 13:05–14:35 B1, 14:50–16:20 B1, M. Maršík
Prerequisites (in Czech)
Nejsou požadovány.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Obsahem předmětu je studenty seznámit s pojetím a funkcemi podnikového nákupu a zásobování. Naučit je řídit zásoby v podmínkách jistoty i nejistoty, tzn. umět aplikovat zásobovací modely, znát metody a techniky moderního řízení zásob.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu chápe pojmy týkající se nákupu a zásobování podniku, rozumí funkcím a organizaci podnikového nákupu, řídí nákupní proces v podniku, určí výběr a hodnocení vhodných dodavatelů, chápe plánovaní zásob a rozumí stanovení materiálového sortimentu a materiálové spotřebě, charakterizuje jednotlivé druhy zásob v podniku, určí optimální náklady na zásoby, rozumí procesu řízení zásob v podniku, řídí zásobování v podniku prostřednictvím modelů řízení zásob, chápe pojistnou zásobu a rozumí jejímu stanovení, určí vhodné systémy zásobování v podniku, chápe model Vendor Managed Inventory, predikuje trendy v řízení zásob v podniku.
Syllabus (in Czech)
 • Tematické okruhy:
 • 1. Vymezení pojmu nákup a zásobování.
 • 2. Funkce a organizace podnikového nákupu.
 • 3. Model nákupního martketingu, výběr a hodnocení dodavatelů.
 • 4. Plánování a druhy zásob – stanovení materiálového sortimentu a materiálové spotřeby.
 • 5. Proces řízení zásob a náklady na zásoby v podniku.
 • 6. Metoda Just in Time a Kanban.
 • 7. Integrace nákupu prostřednictvím hodnototvorného řetězce firmy.
 • 8. Supply Chain Management (SCM).
 • 9. Modely teorie zásob.
 • 10. Dynamické deterministické modely - jednoproduktové a víceproduktové modely.
 • 11. Dynamické stochastické modely.
 • 12. Pojistná zásoba a její stanovení.
 • 13. Systémy zásobování a Vendor Managed Inventory.
 • Témata seminářů:
 • 1. Vstup do teorie řízení zásob. Promítnutí zásob do účetních výkazů-rozvaha
 • 2. Kalkulace a kalkulování úplných a neúplných nákladů (příklady). Marketingové pojetí nákupu.
 • 3. Outsourcing (rozhodování vlastní výroba-nákup, příklad).Plánování nákupu ( stanovení potřeb, bilanční rovnice, příklady).
 • 4. Optimální velikost dodávky (Harris-Wilsonův vzorec, příklady).
 • 5. Výběr a hodnocení dodavatelů- teorie, metody výběru, příklady na scooring- model.
 • 6. Zásoby (druhy zásob, pojistná zásoba, příklady).
 • 7. Aplikace Paretovy analýzy v zásobování-(vstup, příklady). Aplikace outsourcingu v zásobování.
 • 8. Průběžný test.
 • 9. Modely teorie zásob.
 • 10. Vliv výše zásob na potřebu pracovního kapitálu a na ukazatele finanční analýzy ( příklady). Přehled nejdůležitějších vzorců.
 • 11. Normování zásob – příklady.
 • 12. Doba obratu zásob, rychlost obratu zásob, výpočet ukazatelů finanční analýzy s využitím znalostí získaných z výuky.
 • 13. Opakování, příprava na zkoušku.
Literature
  required literature
 • ČERVENÝ, Radim. Strategie nákupu: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2013. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-414-8.
 • DVOŘÁK, Jiří. Odbyt ( marketing). In Kislingerová. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2015. p. 241-252. ISBN 978-80-7400-274-8. info
 • LUKOSZOVÁ, Xenie. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012. 121 s. ISBN 978-80-86929-89-7. info
 • EMMETT, Stuard. Řízení zásob. Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1st ed. Brno: Computer Press, 2008. 304 pp. ISBN 978-80-251-1828-3. info
  recommended literature
 • LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a řízení zásob: studijní opora pro kombinované studium. bakalářský studijní program. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 110 s. ISBN
 • MIKOVCOVÁ, Hana a Hana SCHOLLEOVÁ. Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 9788073802097.
 • TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4486-5.
 • SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press, 2009. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 978-80-251-2563-2.
 • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. In Expert. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. Expert. ISBN 978-80-247-3494-1. Obsah info
 • MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA and Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika : sbírka příkladů. 1st ed. České Budějovice, 2009. 179 pp. ISBN 978-80-87278-26-0. info
Forms of Teaching
Lecture
Seminar
Tutorial
Teaching Methods
Frontal Teaching
Group Teaching - Cooperation
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for the Mid-term Test12 
Preparation for Lectures13 
Preparation for Seminars, Exercises, Tutorial6432
Preparation for the Final Test41160
Attendance on Lectures52 
Attendance on Seminars/Exercises/Tutorial/Excursion2616
Total:208208
Assessment Methods and Assesment Rate
Test – mid-term 30 %
Test – final 70 %
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms summer 2017, summer 2018, summer 2019, summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/summer2021/NRZ