ACJ_2 Anglický jazyk II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renata Sádlová (cvičící)
Mgr. Ala Vida Vachušková (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Turinská
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_2/X01: So 20. 3. 13:05–14:35 B2, 14:50–16:20 B2, So 24. 4. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, 11:25–12:55 B1, Ne 2. 5. 16:30–18:00 E5, 18:10–19:40 E5, Ne 9. 5. 13:05–14:35 B2, 14:50–16:20 B2, 16:30–18:00 B2, R. Sádlová
ACJ_2/SX01: Út 11:25–12:55 E5, Čt 14:50–16:20 E5, A. Vachušková
Předpoklady
úspěšné zakončení předmětu ACJ_1 je doporučeno, ne požadováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta na úroveň odpovídající stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole, práci, volném čase, apod. Student zvládá většinu komunikačních situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se hovoří anglickým jazykem. Absolvent předmětu je dále schopen napsat jednoduchý souvislý text na téma, které je mu blízké, nebo témata, která ho zajímají. Dokáže popsat své zážitky, sny, naděje a cíle, umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V ústním a písemném projevu se mohou vyskytovat některé stylistické, lexikální či gramatické nepřesnosti, které však nebrání porozumění. Cílem je další postupný rozvoj komunikačních dovedností a sjednocení znalostí studujících na úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je přitom kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění textům a na komunikační dovednosti spojené se schopností konverzovat na všeobecné téma.
Výstupy z učení
Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech. Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k práci. Dokáže se bez přípravy zapojit do rozhovoru o tématech, která jsou mu známá, nebo která se týkají každodenního života. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. Umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
Osnova
 • 1. Společenská konverzace, infinitiv, slovní přízvuk 2. Gerundium, záliby, volný čas 3. Učení se jazykům, modální slovesa (have to, don't have to, must, mustn't), formální dopis 4.Podmínkové věty - první podmínka, "matoucí" slovesa, výslovnost samohlásek 5. Podmínkové věty - druhá podmínka, zvířata, přízvuk a rytmus 6. Rozhodnutí, may, might (možnost), should, shouldn't, tvorba slov 7. Strachy a fóbie, předpřítomný čas prostý + for, since 8. Vazba Used to 9. Rozdíl mezi předpřítomným časem a minulým prostým časem 10. Trpný rod 11. Popis pohybu, dynamické předložky 12. Frázová slovesa, so/neither + pomocná slovesa, zdraví a životní styl 13. Předminulý čas • Slovesa • Souslednost časová • Větná skladba • Shrnutí slovesných časů • Shrnutí učiva (Lekce 7 - 12)
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, c., Oxenden, c., Seligson, P. English File Pre-intermediate Student’s Book. OUP: Oxford, 2012. 191 p. ISBN 978-0-19-459881-1
  doporučená literatura
 • MURPHY, R., Essential Grammar in Use with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 330 s. ISBN 978-1-107-48055-1
 • MURPHY, R., English Grammar in Use:Book with Answers. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 300 s. ISBN 978-0-521-18906-4
 • BLOOM, B., SMIDOWICZ, V., City&Guilds International English for Speakers of Other Languages 3 Achiever Student's Book, 2005, 168 s., ISBN: 9780851931630
 • Náhradní obsah: COLLYAH, B. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 4. vydání. Praha : Fin, 2008. 64 s.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test8 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2540
Příprava na závěrečný test1643
průběžné zkoušení2 
závěrečný test11
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
Průběžné hodnocení: 30 bodů (tj. 30 %, z~toho 25 bodů ústní zkoušení v~průběhu semestru a 5 bodů písemný projev v~průběhu semestru na téma zadané učitelem) - prezenční forma studia 30 %
on-line prostřednictvím IS VŠTE v~podobě „odpovědníků“ - prezenční forma 70 %
on-line prostřednictvím IS VŠTE v~podobě „odpovědníků“ - kombinovaná forma 100 %
Podmínky testu
Prezenční forma studia:

Hodnocení pro denní studium se skládá z~průběžného hodnocení v~průběhu semestru a písemného testu ve zkouškovém období. Celková klasifikace předmětu pro studenty denního studia, tj. body za test (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Průběžné hodnocení:

Průběžné hodnocení 30 % (25 % ústní zkoušení, 5 % písemný projev)

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 70 %

Kombinovaná forma studia:

Hodnocení pro kombinované studium se skládá ze závěrečného hodnocení. Celková klasifikace předmětu pro studenty kombinovaného studia, tj. body za test (100 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 100 %

Navazující předměty
Informace učitele
Výuka bude probíhat kombinací předem nahraných videí a zvukových stop přístupných kdykoli v průběhu semestru (45 min) a online výuky (procvičování, konzultace prostřednictvím MS Teams, kdy bude přenášen obraz a zvuk.
Účast na seminářích je povinná a sledována.
Student se aktivně podílí na výuce a plní úkoly zadané vyučujícím. Rozsah učiva předmětu ACJ_2 je 7.-12. lekce povinné literatury. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
V případě nesplnění podmínek zápočtu v řádném termínu má student právo na jeden opravný termín, a to v případě, že test napsal alespoň na 30% (viz Studijní a zkušební řád VŠTE, článek 17, Zápočet). Tento termín vypisuje konkrétní vyučující předmětu nebo garant ve zkouškovém období téhož semestru.
Uznání předmětu je možné pouze po předložení mezinárodního certifikátu min. na úrovni B1, předložení dokladu o absolvování předmětu, jehož anotace obsahem i rozsahem odpovídají předmětu ACJ_2, nebo na základě doloženého studijního pobytu v zahraničí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/ACJ_2