• 1.Kde může uživatel plnit doplňující údaje předmětu?
  Předměty v Katalogu předmětů jsou popsány dvěma skupinami údajů. Základní údaje (jako název, počet kreditů, ...) mohou vyplňovat pověřené osoby s právem katal_a či katal_b a provádí to v aplikaci

  Informační systém Předměty Úprava základních údajů

  Doplňující údaje (osnova, webová stránka...) vyplňují vyučující předmětu. Editaci najdete pod odkazem

  Informační systém Předměty Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele

  Při vstupu do editace doplňujících údajů zadejte kód či část názvu předmětu a stiskněte „Dohledat“. Výběr lze též omezit na předměty vámi vyučované, ty na něž máte katalogové právo a podobně. Pokud nemáte nějaké zvláštní přístupové právo (např. katal_a, katal_b, katal_c či katal_d), můžete upravovat ty předměty, u nichž jste uvedeni jako „přednášející“ nebo „cvičící“ nebo jako garant (tato skutečnost se zadává v aplikaci pro základní údaje).

  Po výběru předmětu se rozbalí editační rubriky. Pokud zadáváte předmět podobný jinému, můžete formulář předvyplnit údaji jiného předmětu a doupravit.

  Jednotlivé rubriky vyplníte dle pokynů „Poznámky“ u nich uvedených. Pokud už byla rubrika vyplněna (např. minule), objevuje se testovací výpis jejího obsahu (s modrým podkladem).

 • 2.Vyplňované rubriky
  Údaje vyplňujte také v angličtině. Pro usnadnění práce můžete použít tlačítko „Zkopíruj“ a poté upravit.

  Předpoklady/Prerequisities
  Textové informace vyučujícího, informující o potřebných znalostech pro vstup do předmětu, např. „znalost jazyka C na mírně pokročilé úrovni“ nebo „vyžadován je předmět A000 Úvod do oboru, předmět B000 Základy jazykovědy je výhodou, ale ne podmínkou“. Tyto informace budou zobrazeny zájemci o údaje o předmětu. Předmět je možno opatřit i automaticky testovanými prerekvizitami (předpoklady), které studentu zabrání předmět zapsat, nesplnil-li je. Ty se však nezadávají zde, ale v aplikaci „Úprava základních údajů předmětu“. Domníváte-li se, že určitý předmět má být opatřen takovými prerekvizitami, obraťte se na některou osobu s právem katal_a či katal_b (konzultujte se správcem práv).
  Cíle předmětu/Objective of the course (pozn. dříve Anotace)
  Cíle předmětu popisují jeho základní charakteristiku, koncepci, specifičnost a představují studentovi hlavní témata výuky. Cíle předmětu dále mohou odkazovat na jeho pozici v rámci kurikula a návaznost na další předměty. Cíle předmětu musí být v souladu s výstupy z učení a metodami hodnocení.
  Výstupy z učení
  Výstupy z učení představují konkrétní odborné znalosti (teoretické/deklarativní znalosti), dovednosti (aplikace znalostí) a obecné způsobilosti (přenositelné dovednosti/soft skills), které by si absolvent měl v průběhu studia předmětu osvojit. Zachycují minimální standard, kterého musí každý úspěšný absolvent předmětu dosáhnout. Výstup z učení je formulován tak, aby byl měřitelný a ověřitelný při hodnocení studenta.
  Osnova předmětu
  Bodově zadejte probíraná témata, oddělte znakem <p>. Obvyklé je zadat řádově tolik témat, kolik přednášek proběhne.
  Literatura/Recommended reading
  Zadejte seznam doporučené studijní literatury k předmětu. Doporučenou literaturu vybíráte zejména z titulů obsažených v universitní databázi. Vyhledat titul je možno podle části názvu, autora či ISBN. Pokud titul v databázi chybí, prosíme, doplňte ho přímo do systému pro správu publikací
  Informační systém Publikace
  poté ho dohledejte a začleňte k příslušnému předmětu.
  Výukové metody/Teaching methods
  Způsob výuky, která podporuje dosažení zamýšlených výstupů z učení (např. teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž atd.).
  Metody hodnocení a kritéria/Assessment methods and criteria
  Metody sloužící k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných výstupů z učení (např. písemný test, ústní zkouška, zpracování případové studie, esej, prezentace, týmová práce, analýza dat apod.). Metody hodnocení mohou být průběžné a/nebo po ukončení vzdělávací jednotky, tzn. závěrečné hodnocení. Do této rubriky je nutné vyplnit i kritéria hodnocení, tedy např. kolik bodů, správných odpovědí atp. je nutné k úspěšnému absolvování testu, co je nutné k získání zápočtu, např. aktivní účast na terénní výuce, za vypracování x kapitol závěrečné práce, vypracování seminární práce atd.
  Navazující předměty
  Zde můžete studentům nabídnout předměty, kterými je vhodné pokračovat po absolvování tohoto předmětu.
  Odkaz na webovou stránku předmětu
  Existuje-li ucelená stránka dalších informací o tomto předmětu, uveďte její adresu.
  Informace učitele
  Toto pole je nepovinné, nicméně pokud předmět nemá svoji webovou stránku, je vhodné zde studentům sdělit alespoň základní kontakt – kdy a kde jsou konzultační hodiny, že další informace o semináři vyvěšujete na nástěnce katedry anglistiky či obdobně.
 • 3.Jak mám vyplnit výstupy z učení pro katalog ECTS?
  V této nápovědě naleznete stylistická doporučení pro formulaci výstupů z učení (learning outcomes), které se pro účely ECTS katalogu vyplňují do rubriky Výstupy z učení/Learning outcomes of the course unit.

  Výstupy z učení představují konkrétní (měřitelné) znalosti, dovednosti, schopnosti, které by si student v rámci studia měl osvojit (resp. co student umí po úspěšném absolvování oboru/předmětu). V tomto smyslu jsou výstupy z učení neoddělitelně spjaty s hodnocením, neboť zároveň popisují, jak mohou studenti prokázat, že zamýšlených výstupů dosáhli.

  Výstupy z učení by měly být formulovány pomocí tzv. „aktivních sloves“. Pro formulaci výstupů vzdělávání se proto užívá tzv. Bloomova taxonomie , která identifikuje celkem šest kategorií učení, jež jsou hierarchicky uspořádány dle náročnosti. Ke každé z kategorií existuje indikativní výčet aktivních sloves, která by měla být použita při formulaci výstupů z učení:

  Znalosti a porozumění:

  znalost/zapamatování
  termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace
  porozumění
  demonstrativní porozumění faktům a myšlenkám organizováním, porovnáváním, překládáním, interpretováním, vysvětlováním
  Intelektuální schopnosti:
  aplikace
  použití abstrakcí a zobecnění (teorie, zákony, principy, pravidla, metody, techniky, postupy, obecné myšlenky v konkrétních situacích)
  analýza
  rozbor částí, vztahů a organizačních principů, rozbor komplexní informace (systému, procesu) na prvky a části, stanovení jejich organizace, vztahů a interakce
  syntéza
  složení prvků a jejich částí do předtím neexistujícího celku (ucelené sdělení, plán nebo řada operací nutných k vytvoření díla nebo jeho projektu, odvození souboru abstraktních vztahů k účelu klasifikace nebo objasnění jevů)
  evaluace
  kritické posouzení materiálů, podkladů, metod a technik založené na znalostech

  Bloomova taxonomie kognitivní domény s pomocným výčtem „aktivních sloves“:

  znalost porozumění aplikace analýza syntéza evaluace
  definovat
  popsat
  vyjmenovat
  vybrat
  doplnit
  pojmenovat
  seřadit
  určit
  reprodukovat
  citovat
  vysvětlit
  vypočítat
  vyjádřit
  identifikovat
  zařadit
  diskutovat
  přeformulovat
  dokázat
  změřit
  interpretovat
  interpretovat
  aplikovat
  využít
  demonstrovat
  praktikovat
  ukázat
  ovládat
  rozlišit
  analyzovat
  charakterizovat
  odhadnout
  vypočítat
  testovat
  srovnat
  posoudit
  kategorizovat
  znázornit
  zkontrolovat
  zpochybnit
  shrnout
  naplánovat
  navrhnout
  konstruovat
  formulovat
  sestavit
  kombinovat
  vytvořit
  nastavit
  zorganizovat
  řídit
  připravit
  posoudit
  zhodnotit
  argumentovat
  oponovat
  porovnat
  revidovat
  zdůvodnit
  ocenit

  Příklad anglických aktivních sloves (citováno z https://cs.wikipedia.org/wiki/Bloomova_taxonomie):

  Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation
  define
  repeat
  record
  list
  recall
  name
  relate
  underline
  translate
  restate
  discuss
  describe
  recognize
  explain
  express
  identify
  locate
  report
  review
  tell
  interpret
  apply
  employ
  use
  demonstrate
  dramatize
  practise
  illustrate
  operate
  schedule
  sketch
  distinguish
  analyse
  differentiate
  appraise
  calculate
  experiment
  test
  compare
  contrast
  criticize
  diagram
  inspect
  debate
  question
  relate
  solve
  examine
  categorize
  compose
  plan
  propose
  design
  formulate
  arrange
  assemble
  collect
  construct
  create
  set up
  organize
  manage
  prepare
  judge
  appraise
  evaluate
  rate
  compare
  revise
  assess
  estimate

  Formulace jednotlivých výstupů z učení je pak uvedena formulí typu „Absolvent po úspěšném ukončení studia …“ nebo „Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen…“ po níž následuje konkrétní znalost/dovednost či schopnost vyjádřená nejlépe pomocí jednoho z aktivních sloves dané kategorie.

  Rady pro formulaci výstupů z učení:

  • Formulaci začněte aktivním slovesem, po němž následuje předmět a kontext.
  • Používejte vždy jen jedno aktivní sloveso na každý výstup z učení.
  • Vyhněte se vágním termínům, jako např. seznámit se s (to be familiar with), být si vědom (to be aware of), dozvědět se (to know).
  • Vyhýbejte se komplikovaným, složeným větám.
  • Výstupy z učení musí být pozorovatelné a měřitelné. Ujistěte se, že naplnění výstupů lze hodnotit.
  • Častou chybou jsou přehnané a nerealistické požadavky, je proto třeba kriticky posoudit, zda jsou výstupy dosažitelné v závislosti na čase a zdrojích.
  • Při formulaci výstupů z učení je třeba mít stále na paměti, jak budou hodnoceny, tzn. jak mohou studenti prokázat, že zamýšlených výstupů dosáhli. Jsou-li výstupy z učení příliš obecné, může být hodnocení neefektivní. Jsou-li naopak příliš úzce zaměřené, bude seznam výstupů zbytečně dlouhý a detailní.
  • Před dokončením je vhodné konzultovat výsledné formulace výstupů z učení s kolegy či absolventy, zda se jim jeví jako srozumitelné a adekvátní.
  • Při formulaci výstupů z učení pro studenty nižších ročníků se snažte vyhnout přílišnému používání aktivních slov z nižších kategorií Bloomovy taxonomie (kognitivní doména), ale naopak studenty motivujte výstupy z učení patřící do vyšších kategorií (aplikace, analýza, syntéza, evaluace).

  Pozn.: Převzato z „Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide“.

 • 4.Kdy je možné měnit doplňující údaje o předmětu?
  Sylabus (předpoklady, osnova, literatura...) předmětu lze editovat, pokud má časové období, v němž je předmět zařazen, nastaveno příznak „Lze editovat sylaby“. Typicky poté, co garant katalogu založí nové období, umožní v něm editovat sylaby. V okamžiku, kdy jsou data předána např. pro sazbu Seznamu přednášek, může garant tento příznak změnit a další změny v sylabech smějí provádět pouze osoby s právem katal_d (typicky sazeč Seznamu přednášek). Dále nelze už měnit sylaby (bez ohledu na nastavení příznaku) u předmětů z období, které začalo před více než třičtvrtě rokem.

  Informace učitele a odkaz na webovou stránku lze měnit bez ohledu na nastavení příznaku „Lze editovat sylaby“ (údaje z těchto rubrik se typicky neumisťují do Seznamu přednášek, jde o interní sdělení vyučujícího), a to během celého semestru opět nejdéle třičtvrtě roku od začátku období.

 • 5.Kdo může měnit tyto doplňující údaje (předpoklady, osnova, ...)?
  Přesné rozdělení přístupových práv je toto: každý předmět je zařazen na určité pracoviště (toto je uvedeno v rubrice Zařazení ve formuláři pro základní údaje o předmětu, např. předmět spadá pod matematickou sekci, či katedru XYZ). Osoba, která má právo katal_a, katal_b nebo katal_c pro dané zařazení, může editovat doplňující údaje u všech předmětů s oním zařazením. Právo editovat doplňující údaje o určitém předmětu získává také osoba, která je v záznamu o předmětu uvedena mezi vyučujícími jako „přednášející“ nebo „cvičící“ nebo jako garant. Osoba „přednášející“ a garanti předmětu mohou navíc přidat do záznamu další vyučující osoby (a tím jim zpřístupnit editaci doplňujících údajů).

 • 6.Kde se mohu inspirovat?
  Chcete-li se při vyplňování inspirovat prací vašich kolegů, můžete vybrat pod „zvolit jiný předmět“ i předmět cizí a prohlédnout si výpis rubrik.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vsteis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.