GALLO, Peter, Ján DOBROVIČ, Veronika ČABINOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ and Bohuslava MIHALČOVÁ. Increasing the Efficiency of Enterprises in Tourism Sector Using Innovative Management Methods and Tools. Social Sciences. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, vol. 10, No 4, p. nestránkováno, 13 pp. ISSN 2076-0760.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Increasing the Efficiency of Enterprises in Tourism Sector Using Innovative Management Methods and Tools
Name in Czech Zvyšování efektivity podniků v odvětví cestovního ruchu pomocí inovativních metod a nástrojů řízení
Authors GALLO, Peter (703 Slovakia, guarantor), Ján DOBROVIČ (703 Slovakia, belonging to the institution), Veronika ČABINOVÁ (703 Slovakia), Petra PÁRTLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jarmila STRAKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Bohuslava MIHALČOVÁ (703 Slovakia).
Edition Social Sciences, Basilej, Švýcarsko, MDPI, 2021, 2076-0760.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/21:00002000
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) podnikové řízení; Balanced Scorecard; řízení talentů; controlling; cestovní ruch
Keywords in English business management; Balanced Scorecard; talent management; controlling; tourism
Tags RIV21, SCOPUS
Links TL02000215, research and development project.
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Changed: 12/5/2021 10:22.
Abstract
"The paper deals with the issue of increasing the efficiency of business management using modern management methods and tools in tourism enterprises. The basis of the paper form hypotheses focused on the use of the concept of Balanced Scorecard, controlling, benchmarking, and talent management within the tourism enterprises. Based on the p-value (0.576) in the case of first hypothesis, we can confirm that there is no statistically significant relationship between the openness of hotels to change, innovation, and the willingness to introduce controlling into management. The p-value (0.004) achieved in the case of the second hypothesis confirmed a statistically significant relationship between the hotel classification category and the use of the modern methods in plan design. In the third hypothesis, we examined whether hotels focusing on the sales maximization tend to use their capital for modernization. Based on the validity of the inequality p-value (0.080), we confirm that there is no statistically significant relationship between the pricing approach and the use of capital. Searching strategic tool in management of a business in tourism is still an actual issue. Businesses are especially managed by financial indicators, but modern methods show the growing significance of non-financial indicators."
Abstract (in Czech)
"Příspěvek se zabývá problematikou zvyšování efektivity řízení podniku pomocí moderních metod a nástrojů řízení v podnicích cestovního ruchu. Základ hypotéz papírové formy se zaměřil na využití konceptu Balanced Scorecard, controllingu, benchmarkingu a řízení talentů v podnicích cestovního ruchu. Na základě p-hodnoty (0,576) v případě první hypotézy můžeme potvrdit, že neexistuje statisticky významný vztah mezi otevřeností hotelů ke změně, inovacemi a ochotou zavést do řízení controlling. Hodnota p (0,004) dosažená v případě druhé hypotézy potvrdila statisticky významný vztah mezi kategorií klasifikace hotelů a použitím moderních metod při návrhu plánu. Ve třetí hypotéze jsme zkoumali, zda mají hotely zaměřené na maximalizaci prodeje tendenci využívat svůj kapitál k modernizaci. Na základě platnosti hodnoty p nerovnosti (0,080) potvrzujeme, že neexistuje statisticky významný vztah mezi cenovým přístupem a použitím kapitálu. Hledání strategického nástroje v řízení podniku v cestovním ruchu je stále aktuálním problémem. Podniky jsou řízeny zejména finančními ukazateli, ale moderní metody ukazují rostoucí význam nefinančních ukazatelů."
PrintDisplayed: 25/5/2022 06:24