URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. Innovation in small family firms: A qualitative multipla case study. Trendy v podnikání - vědecký časopis Fakulty ekonomické, ZČU. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2021, roč. 2020, č. 4, s. 20 - 28. ISSN 1805-0603.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Innovation in small family firms: A qualitative multipla case study
Název česky Inovace v malých rodinných firmách: Kvalitativní vícenásobná případová studie
Autoři URBAN, Jan a Zdeněk CAHA.
Vydání Trendy v podnikání - vědecký časopis Fakulty ekonomické, ZČU, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 2021, 1805-0603.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky malé podniky; rodinné firmy; typy inovací; přístup k inovacím
Klíčová slova anglicky small business, family firms; types of innovations; approach to innovation
Štítky NE_RLZ
Návaznosti TL02000136, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 30. 3. 2021 15:08.
Anotace
Family firms, accounting globally for the majority of companies, are the backbone of many national and local economies. Despite their importance as both employers and producers/service providers, research on these firms, analyzing their innovative behavior or comparing it with other forms of companies, has often been describing them as more conservative and less risk-raking, generating thus less innovation compared with other types of businesses. The goal of this study was to analyze the scope innovative activities in family owned companies on the basis of an empirical qualitative survey, founded on descriptive multiple-case study analysis of fifteen small, locally operating family owned firms in retail and service-industry, which have successfully survived 5 or more years in business. It used semi structured interviews with family owners and focused on identifying their attitudes to innovation as well as their skills to apply innovations of various types, important for their market competitiveness. The results of the survey, contrary to some earlier findings pointing to family firms ́ conservativeness, showed that these firms, due to their specific organizational culture, rely on innovations substantially, though the main focus of their innovations tends to be on product/technological changes as well as innovations in clients ́ relations.
Anotace česky
Rodinné firmy, které globálně představují většinu společností, jsou páteří mnoha národních a místních ekonomik. Přes jejich význam jako zaměstnavatelů i výrobců / poskytovatelů služeb, výzkum těchto firem, analyzující jejich inovativní chování nebo srovnávající je s jinými formami společností, je často popisuje jako konzervativnější a méně riskantní, čímž generují méně inovací ve srovnání s jinými typy podniků. Cílem této studie bylo analyzovat rozsah inovativních aktivit v rodinných společnostech na základě empirického kvalitativního průzkumu založeného na deskriptivní analýze více případových studií patnácti malých, lokálně působících rodinných firem v maloobchodu a v odvětví služeb, které úspěšně přežili 5 a více let v podnikání. K výzkumu byly použity polostrukturované rozhovory s vlastníky rodinných firem a zaměřené na identifikaci jejich postojů k inovacím a jejich dovedností aplikovat inovace různých typů, které jsou důležité pro jejich konkurenceschopnost na trhu. Výsledky průzkumu, na rozdíl od některých dřívějších zjištění poukazujících na konzervativnost rodinných firem, ukázaly, že tyto firmy se vzhledem ke své specifické organizační kultuře podstatně spoléhají na inovace, ačkoli hlavní zaměření jejich inovací směřuje spíše na produktové / technologické změny a inovace ve vztazích s klienty.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
separat_-_Urban__Caha.pdf   Verze souboru Langšádlová, B. 30. 3. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 16:02