PANDOVÁ, Iveta, Miroslav RIMÁR, Anton PANDA, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ and Marta HARNIČÁROVÁ. A Study of Using Natural Sorbent to Reduce Iron Cations from Aqueous Solutions. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, vol. 17, No 10, p. 1-17. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17103686.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A Study of Using Natural Sorbent to Reduce Iron Cations from Aqueous Solutions
Name in Czech Studie používání přírodního sorbentu ke snížení kationtů železa z vodných roztoků
Authors PANDOVÁ, Iveta (703 Slovakia, guarantor), Miroslav RIMÁR (703 Slovakia), Anton PANDA (703 Slovakia), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel, MDPI, 2020, 1660-4601.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10511 Environmental sciences
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001925
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17103686
UT WoS 000539300900343
Keywords (in Czech) zeolit klinoptilolit; železité kationty; odpadní voda; sorpce; adsorpční izoterma
Keywords in English zeolite clinoptilolite; ferric cations; wastewater; sorption; adsorption isotherm
Tags KSTR5, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Changed: 18/1/2021 11:36.
Abstract
Iron is an essential trace element, but at high doses, this element may pose a health risk. Wastewater from iron ore mining, steel production, and metal processing, among other heavy metals, also contains high concentrations of iron (Fe3+). The use of sorption on natural materials is a potential alternative to conventional methods for removing iron ions, also because of low cost. The methods presented in this article are based on the study of kinetic properties and the acquisition of adsorption isotherms, which are one of the most important characteristics of adsorption mechanisms. The course of sorption is analyzed according to the Freundlich sorption isotherm model. Isotherm parameters are evaluated using experimental results of ferric cation sorption. The results presented relate to the investigation of natural zeolite-clinoptilolite as a ferric cation sorbent, providing a measurement of the sorption kinetics as well as the observed sorption parameters of iron cations from aqueous media. The optimal time for equilibrium in the adsorption system is determined from the kinetic dependencies. The dependence of the achieved equilibrium concentration on the initial concentration of the solution was also expressed, both graphically and analytically. The new prediction model was compared with the traditional Freundlich model. Finally, adsorption isotherms tested under laboratory conditions for a practical application can be recommended for the preliminary examination of the possible technological use of natural zeolite in the wastewater treatment process.
Abstract (in Czech)
Železo je základním stopovým prvkem, ale při vysokých dávkách může tento prvek představovat zdravotní riziko. Odpadní voda z těžby železné rudy, výroby oceli a zpracování kovů obsahuje mimo jiné také těžké kovy vysoké koncentrace železa (Fe3 +). Použití sorpce na přírodních materiálech je potenciální alternativou ke konvenčním metodám odstraňování iontů železa, a to také z důvodu nízkých nákladů. Metody prezentované v článku jsou založeny na studiu kinetických vlastností a získávání adsorpčních izoterm, které jsou jednou z nejdůležitějších charakteristik adsorpčních mechanismů. Průběh sorpce je analyzován podle Freundlichova modelu sorpční izotermy. Parametry izotermy jsou hodnoceny pomocí experimentálních výsledků sorpce železitých kationů. Prezentované výsledky se týkají výzkumu přírodního zeolitu-klinoptilolitu jako sorbentu kationů železa, který poskytuje měření kinetiky sorpce i pozorovaných parametrů sorpce kationů železa z vodného prostředí. Optimální čas pro rovnováhu v adsorpčním systému je určen z kinetických závislostí. Rovněž byla vyjádřena graficky i analyticky závislost dosažené rovnovážné koncentrace na počáteční koncentraci roztoku. Nový predikční model byl porovnán s tradičním Freundlichovým modelem. Závěrem lze pro předběžné zkoumání možného technologického využití přírodního zeolitu v procesu čištění odpadních vod doporučit pro praktickou aplikaci adsorpční izotermy testované v laboratorních podmínkách.
PrintDisplayed: 29/11/2021 18:42