VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ and Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku (Methods of comprehensive evaluation of the company). 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metody komplexního hodnocení podniku
Name in Czech Metody komplexního hodnocení podniku
Name (in English) Methods of comprehensive evaluation of the company
Authors VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ and Jakub HORÁK.
Edition 2. aktualizované. Praha, Česká republika, 479 pp. Finanční řízení, 2020.
Publisher Grada Publishing, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-271-1701-7
Keywords (in Czech) hodnocení podniku; finanční analýza; bonitní a bankrotní modely; benchmarking; ekonomická přidaná hodnota; umělé neuronové sítě; oceňování podniku
Keywords in English company evaluation; financial analysis; creditworthiness and bankruptcy models; benchmarking; economic value added; artificial neural networks; company valuation
Tags FIP_1, FIP_2
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 8/12/2020 16:16.
Abstract
Publikace velmi přehledně představuje a analyzuje metody komplexního hodnocení podniku. V knize čtenáři najdou nejčastěji používané metody, informace o jejich konstrukci a vzniku. Kniha se zabývá celkovým podnikovým prostředím, shrnuje cíle podniku a primárně se zabývá hlavním cílem podniku – růst hodnoty pro akcionáře. Dále odkazuje na Management by Objectives. Zabývá se dále finanční analýzou podle Schmallenbachovy společnosti, modely jednofaktorové analýzy, risk index modely, vícerozměrnou diskriminační analýzou, modely podmíněné pravděpodobnosti a modely benchmarkingové. Dále zahrne modely založené na využití umělých neuronových sítí s učitelem a umělých neuronových sítí bez učitele.
Abstract (in English)
The publication very clearly presents and analyzes the methods of comprehensive evaluation of the company. In the book, readers will find the most commonly used methods, information about their construction and origin. The book deals with the overall corporate environment, summarizes the goals of the company and primarily deals with the main goal of the company - the growth of value for shareholders. It also refers to Management by Objectives. It also deals with financial analysis according to Schmallenbach's company, models of one-factor analysis, risk index models, multidimensional discriminant analysis, conditional probability models and benchmarking models. It will also include models based on the use of artificial neural networks with a teacher and artificial neural networks without a teacher.
PrintDisplayed: 27/10/2021 02:59