Informační systém VŠTE
SMETANOVÁ, Dana, Petr CHLÁDEK and Marek ŠULISTA. THE EXPERIENCE WITH COMPUTER-ADAPTIVE-TESTING IN MATHEMATICS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2018 PROCEEDINGS. ICERI 2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 1834-1840. ISSN 2340-1095.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name THE EXPERIENCE WITH COMPUTER-ADAPTIVE-TESTING IN MATHEMATICS
Name in Czech Zkušenost s počítačem podporovaným testováním v matematice
Authors SMETANOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr CHLÁDEK (203 Czech Republic) and Marek ŠULISTA (203 Czech Republic).
Edition ICERI 2018 Proceedings. Španělsko, ICERI2018 PROCEEDINGS, p. 1834-1840, 7 pp. 2018.
Publisher IATED Academy
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001808
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 2340-1095
UT WoS 000562759301137
Keywords (in Czech) Počítačem podporované testování; matematika; vysokoškolští studenti
Keywords in English Computer adaptive-testing; mathematics; university students
Tags AMT, MAT_z, N_AMP, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 19/10/2020 12:10.
Abstract
The paper deals with e-learning, the use of computers in the teaching and learning process, and in the assessment of university students. The presented study is based on a research sample of first year students of a technological institute and the basic university course of Mathematics I. The paper presents and evaluates scores of the students in an electronic test which all students enrolled in the course have to take and which covers three most important areas of technical mathematics – Linear Algebra, Differential and Integral Calculus. To be able to perform an objective comparison and evaluation of the test scores, the study included three different groups of students in three consecutive years. Apart from the statistical investigation of the scores, the paper also outlines the most difficult questions and the most frequent mistakes made by the students. The attention is also paid to ways to prevent random tips of the students when taking multiple choice tests considering the structure of the questions (the number of questions, their assignment), and the type of the questions (considering the support and the use of mathematical thinking). Moreover, the paper discusses weak and strong aspects of electronic testing with focus on general problems of testing and specifics of the computer adaptive-testing of mathematics.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá e-learningem, používáním počítačů ve vyučovacím procesu a při hodnocení studentů vysokých škol. Předkládaná studie je založena na výzkumném vzorku studentů prvního ročníku technologického ústavu a základního vysokoškolského kurzu Matematiky I. Příspěvek prezentuje a hodnotí skóre studentů v elektronickém testu, který musí absolvovat všichni studenti zapsaní do kurzu a který pokrývá tři nejdůležitější oblasti technické matematiky - lineární algebra, diferenciální a integrální počet. Aby bylo možné provést objektivní srovnání a vyhodnocení výsledků testů, zahrnovala studie tři různé skupiny studentů ve třech po sobě jdoucích letech. Kromě statistického zkoumání skóre se v příspěvku uvádí také nejobtížnější otázky a nejčastější chyby studentů. Pozornost je věnována také způsobům, jak zabránit náhodným tipům studentů při provádění testů s výběrem odpovědí s ohledem na strukturu otázek (počet otázek, jejich přiřazení) a typ otázek (s ohledem na podporu a využití matematických myslící). Příspěvek dále pojednává o slabých a silných stránkách elektronického testování se zaměřením na obecné problémy testování a specifika počítačem podporovaného testování matematiky.
Displayed: 10/8/2022 05:07