SMETANOVÁ, Dana, Petr CHLÁDEK a Marek ŠULISTA. THE EXPERIENCE WITH COMPUTER-ADAPTIVE-TESTING IN MATHEMATICS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2018 PROCEEDINGS. ICERI 2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 1834-1840. ISSN 2340-1095.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název THE EXPERIENCE WITH COMPUTER-ADAPTIVE-TESTING IN MATHEMATICS
Název česky Zkušenost s počítačem podporovaným testováním v matematice
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí), Petr CHLÁDEK (203 Česká republika) a Marek ŠULISTA (203 Česká republika).
Vydání ICERI 2018 Proceedings. Španělsko, ICERI2018 PROCEEDINGS, od s. 1834-1840, 7 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001808
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 2340-1095
UT WoS 000562759301137
Klíčová slova česky Počítačem podporované testování; matematika; vysokoškolští studenti
Klíčová slova anglicky Computer adaptive-testing; mathematics; university students
Štítky AMT, MAT_z, N_AMP, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 19. 10. 2020 12:10.
Anotace
The paper deals with e-learning, the use of computers in the teaching and learning process, and in the assessment of university students. The presented study is based on a research sample of first year students of a technological institute and the basic university course of Mathematics I. The paper presents and evaluates scores of the students in an electronic test which all students enrolled in the course have to take and which covers three most important areas of technical mathematics – Linear Algebra, Differential and Integral Calculus. To be able to perform an objective comparison and evaluation of the test scores, the study included three different groups of students in three consecutive years. Apart from the statistical investigation of the scores, the paper also outlines the most difficult questions and the most frequent mistakes made by the students. The attention is also paid to ways to prevent random tips of the students when taking multiple choice tests considering the structure of the questions (the number of questions, their assignment), and the type of the questions (considering the support and the use of mathematical thinking). Moreover, the paper discusses weak and strong aspects of electronic testing with focus on general problems of testing and specifics of the computer adaptive-testing of mathematics.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá e-learningem, používáním počítačů ve vyučovacím procesu a při hodnocení studentů vysokých škol. Předkládaná studie je založena na výzkumném vzorku studentů prvního ročníku technologického ústavu a základního vysokoškolského kurzu Matematiky I. Příspěvek prezentuje a hodnotí skóre studentů v elektronickém testu, který musí absolvovat všichni studenti zapsaní do kurzu a který pokrývá tři nejdůležitější oblasti technické matematiky - lineární algebra, diferenciální a integrální počet. Aby bylo možné provést objektivní srovnání a vyhodnocení výsledků testů, zahrnovala studie tři různé skupiny studentů ve třech po sobě jdoucích letech. Kromě statistického zkoumání skóre se v příspěvku uvádí také nejobtížnější otázky a nejčastější chyby studentů. Pozornost je věnována také způsobům, jak zabránit náhodným tipům studentů při provádění testů s výběrem odpovědí s ohledem na strukturu otázek (počet otázek, jejich přiřazení) a typ otázek (s ohledem na podporu a využití matematických myslící). Příspěvek dále pojednává o slabých a silných stránkách elektronického testování se zaměřením na obecné problémy testování a specifika počítačem podporovaného testování matematiky.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 20:32