NÁHLÍK, Tomáš. STUDENTS APPROACH TO THE HOMEWORK FROM THE SUBJECT EXPERIMENTAL METHODS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Inted 2019 PROCEEDINGS. INTED2019 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2019. p. 4145-4149. ISBN 978-84-09-08619-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name STUDENTS APPROACH TO THE HOMEWORK FROM THE SUBJECT EXPERIMENTAL METHODS
Name in Czech Přístup k vypracování domácích úkolů z předmětu Experimentální metody
Authors NÁHLÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition INTED2019 Proceedings. Španělsko, Inted 2019 PROCEEDINGS, p. 4145-4149, 5 pp. 2019.
Publisher IATED Academy
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10300 1.3 Physical sciences
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001799
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-08619-1
ISSN 2340-1079
UT WoS 000536018104039
Keywords (in Czech) Experimentální metody; protokoly; hodnocení; domácí úkoly
Keywords in English Experimental methods; protocols; evaluation; homework
Tags FYS, Fys_1, N_EXM Fys_Z, N_FLP, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 3/9/2020 12:17.
Abstract
"Our aim in teaching is to motivate students to work independently or work in a small team. We want to support their critical thinking and the ability to solve assigned tasks. Within the subject of the Experimental Method, we presented four topics as homework to students. Two topics are obligatory and two are voluntary, which means that instead of two suggested topics, students can choose their own homework. Mandatory tasks are the processing of statistical data and the calculation of using the Monte Carlo method. Two voluntary tasks are the empirical verification of the mathematical pendulum formula and the construction of a simple viscometer. Large discrepancies can be seen in the submitted protocols. Most students take proposed topics such as fixed; only few have the courage to choose their own theme. Although it is highlighted in lessons how exactly the protocol should look and what it should contain, it is possible to find imperfections even in the formal way. Protocols processing is not an end in itself but forces students to think about their own work, the possibilities of errors and the search for the optimal solution. Without the students being aware, the protocols meet quite commonly, e.g. a manual for technical equipment, a recipe in the cookbook. By creating protocols, students are likely to encounter a future job when they will need to write a report about their work or progress. It is therefore crucial to them adequately explain the principle and sense-making protocols. In the paper we analyse the quality of the submitted works, the differences in their elaboration and also the choice of the subjects of examination (objects on the pendulum, liquids in the viscometer). The evaluation of the individual work is done with the emphasis on further improving the teaching and improving the motivation of the students."
Abstract (in Czech)
"Naší snahou při výuce je motivovat studenty k samostatné práce, nebo práci v malém kolektivu. Chceme podpořit jejich kritické myšlení a schopnost řešit zadané úkoly. V rámci předmětu Experimentální metody jsou studentům předložena čtyři témata ke zpracování. Dvě témata jsou povinná a dvě dobrovolná, což znamená, že místo dvou navržených témat si mohou studenti zvolit své vlastní domácí úkoly. Povinnými úlohami jsou zpracování statistických dat a výpočet pomocí metody Monte Carlo. Dvě dobrovolné úlohy jsou empirické ověření platnosti vzorce pro matematické kyvadlo a sestrojení jednoduchého viskozimetru. V odevzdaných protokolech jsou vidět velké rozdíly. Většinu studentů přijme zadaná témata jako pevně daná, jen málo kdo má odvahu zvolit si téma vlastní. Přestože v hodinách je zdůrazněno, jak přesně by měl protokol vypadat a co by měl obsahovat, lze nalézt nedostatky i po formální stránce. Zpracování protokolů není samoúčelné, ale nutí studenty k zamyšlení nad vlastní prací, možností chyb a hledání optimálního řešení. Aniž by si to studenti uvědomovali, s protokoly se setkávají naprosto běžně, např. manuál k technickému zařízení, recept v kuchařce. S vytváření protokolů se studenti s vysokou pravděpodobností setkají i v budoucím zaměstnání, kdy budou muset napsat zprávu o své pracovní činnost, nebo postupu. Je tedy klíčové jim dostatečně vysvětlit princip a smysl tvorby protokolů. V příspěvku rozebíráme kvalitu odevzdaných prací, rozdíly v jejich vyhotovení a také volbu předmětů zkoumání (předměty na kyvadle, kapaliny u viskozimetru). Hodnocení jednotlivých prací se děje s ohledem na další zkvalitnění výuky a zlepšení motivace studentů."
PrintDisplayed: 6/12/2022 15:29