PAPOUŠKOVÁ, Květa. EDUCATIONAL PROJECT – ANALYSIS OF POSSIBLE TRANSPORT COSTS. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019.1631. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 6707-6710, 4 pp. ISBN 978-84-09-08619-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name EDUCATIONAL PROJECT – ANALYSIS OF POSSIBLE TRANSPORT COSTS
Name in Czech Vzdělávací projekt - Analýza možných dopravních nákladů
Authors PAPOUŠKOVÁ, Květa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/inted.2019.1631, p. 6707-6710, 4 pp. 2019.
Publisher IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10200 1.2 Computer and information sciences
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-08619-1
ISSN 2340-1079
UT WoS 000541042201121
Keywords (in Czech) Logistika; Dopravní náklady; Případová studie; Analýza; Znalosti
Keywords in English Logistics; Transport Costs; Case study; Analysis; Knowledge
Tags KPV1, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 20/7/2020 11:24.
Abstract
External transport costs are becoming an integral part of investment decisions in transportation. They are affected by a range of economic, technical, ecological or social conditions. Several important and up-to-date externalities which face all business entities and especially distribution companies have been selected for this article. Our institute offers a range of technical, economic and transportation subjects. That is why we have addressed students with a case study in which they utilize the knowledge of the previous study. With regard to logistics, students from the follow-up study of Transport Logistics were selected to participate in the analysis. For each factor, they tested a combination of applied mathematics and operational research and gradually analysed the possible impacts of these factors on the open economy system. The aim of the project was to show students a wide use of knowledge across several scientific disciplines that our school offers to students. It has been found that students are very versed in this subject and are able to transfer their knowledge into practice. Another project is scheduled for the next semester.
Abstract (in Czech)
Externí dopravní náklady se stávají nedílnou součástí rozhodování o investicích v oblasti dopravy. Jsou ovlivněny celou řadou ekonomických, technických, ekologických či společenských skutečností. Pro tento článek bylo vybráno několik zásadních a aktuálních externalit, se kterými se setkávají všechny podnikatelské subjekty a především provozovatelé distribučních firem. Náš ústav nabízí celou řadu technických, ekonomických a dopravních předmětů. Proto jsme v rámci výuky oslovili studenty s případovou studií, ve které zohlední znalosti předcházejícího studia. S ohledem na oblast logistiky, byli vybráni studenti navazujícího studia oboru Dopravní logistika, aby se na analýze podíleli. U jednotlivých faktorů si vyzkoušeli kombinaci aplikované matematiky a operačního výzkumu a postupně analyzovali možné dopady těchto faktorů na systém otevřené ekonomiky. Cílem projektu bylo ukázat studentům široké využití znalostí napříč několika vědními obory, jež naše škola studentům nabízí. Bylo zjištěno, že se studenti velmi dobře orientují v problematice a jsou schopni převést své znalosti do praxe. Další projekt je naplánován v příštím semestru.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1631.pdf   File version Nygrýnová, K. 20/7/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Květa Papoušková, učo 23056
  • a concrete person Kateřina Nygrýnová, učo 23736
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 20/10/2020 02:02