STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize
Název anglicky Small and medium-sized enterprises in the Czech Republic - present and vision
Autoři STRAKOVÁ, Jarmila (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí), Zdeněk CAHA (203 Česká republika, domácí), Petra PÁRTLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Iveta KMECOVÁ (703 Slovensko, domácí), Jan URBAN (203 Česká republika, domácí) a Stanislav BÍLEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 200 s. Edice Finanční řízení, 2020.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001779
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-271-1747-5
Klíčová slova česky malé a střední podniky; venkovský prostor; ekonomika; finance a regulace finančních toků; strategické řízení; interní a externí inovační aktivity; personalistika; legislativně-právní základna a administrativa
Klíčová slova anglicky small and medium-sized-enterprises; rural areas; economics; finance and regulation of financial flows; strategic management; internal and external innovation activities; human resources; legislative-legal basis and administration
Štítky PRI, RIV20
Návaznosti TL01000349, projekt VaV.
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 8. 7. 2020 09:57.
Anotace
Malé a střední podnikání na českém venkově se nachází na sestupné trajektorii svého rozvoje, přitom jeho nezastupitelný význam pro národní ekonomiku, ale i jeho potenciální základnu, vyžaduje zcela opačný trend vývoje. Český venkov potřebuje nejen zachovat své historické, společenské, kulturní a přírodovědecké hodnoty, ale současně zásadním způsobem posílit svůj historicky ověřený životodárný pramen své existence a rozvoje tryskající z prosperujícího a rozvíjejícího se malého a středního podnikání. Toto varující, společenské memento je autory knihy promítnuto do její struktury a obsahu. Pojetí publikace i samotné její zpracování lze označit za netradiční a ne zcela běžné dílo v ČR, ale i v zemích EU a současně za velice náročné a zavazující. Úvodní část knihy je zaměřena na charakteristiku a kategorizaci MSP, jejich význam a postavení jak v rámci evropského prostoru, tak v podmínkách ČR. Specifi kovány jsou výhody i rizika malého a středního podnikání včetně limitů jeho rozvoje. Závěr teoretické části náleží charakteristice základních oblastí činnosti MSP počínaje fi nanční a ekonomickou stránkou až po oblast legislativy a správy. Hlavní část publikace je věnována výsledkům z výzkumných a experimentálních aktivit autorů knihy za jednotlivé oblasti činností MSP. Prezentovány jsou zde výsledky za ekonomiku, finance a regulaci fi nančních toků, strategické řízení a rozhodování, interní a externí inovační aktivity a jejich implementaci, personalistiku, vzdělávání a rozvoj manažerů a zaměstnanců, legislativně-právní základnu a administrativu. Jako samostatná část je zde taktéž řešena problematika stanovení podnikatelského potenciálu venkovského prostoru z hlediska potřeb MSP. Kniha přináší čtenářům analýzu současného stavu v oblasti malého a středního podnikání v českém tržním prostoru, ale i nové, dosud nepublikované výsledky a vývojové trendy, které mohou být využity přímo v podnikatelské praxi. Kniha taktéž zahrnuje komparaci výsledků z řešení za jednotlivé problematiky s vybranými národními i regionálními koncepcemi zaměřenými na MSP včetně nově zpracované strategie CRM AMSP, a to z pohledu jejích přínosů k řešení cílů obsažených v uvedených koncepčních materiálech. Praktické využití publikace v podnikatelské praxi je umocněno uvedením nových, využitelných poznatků za každý problémový okruh. Autoři publikace jsou přesvědčeni, že kniha najde své čtenáře nejen u provozovatelů malého a středního podnikání, ale i manažerů ostatních výrobních podniků a podniků služeb, pracovníků řídící správy, ale i členů samospráv, společenských institucí a organizací.
Anotace anglicky
Small and medium-sized enterprising in the Czech countryside is on a downward trajectory of its development, while its irreplaceable importance for the national economy, as well as its potential base, requires a completely opposite development trend. The Czech countryside needs not only to preserve its historical, social, cultural and scientifi c values, but also in a fundamental way to strengthen its historically proven life-giving source of its existence and development gushing from prosperous and developing small and medium-sized enterprising. This warning, social memento is projected by the authors of the book into its structure and content. The concept of the publication and its elaboration can be described as a non-traditional and not entirely common work in the Czech Republic, but also in the EU countries, and at the same time as very demanding and binding. The introductory part of the book is focused on the characteristics and categorization of small and medium-sized-enterprises, their importance and position both within the European area and in the conditions of the Czech Republic. The advantages and risks of small and medium-sized enterprising are specifi ed, including the limits of its development. The conclusion of the theoretical part deals with the characteristics of the basic areas of activities of small and medium-sized enterprises, starting from the financial and economic side to the area of legislation and administration. The main part of the publication is devoted to the results of research and experimental activities of the authors of the book in individual areas of SME activities. The results for economics, finance and regulation of financial flows, strategic management and decision-making, internal and external innovation activities and their implementation, human resources, education and development of managers and employees, legislative-legal basis and administration are also presented. As a separate part, the issue of determining the business potential of rural areas in terms of the needs of SMEs is also addressed. The book brings readers an analysis of the current condition of small and medium-sized enterprises in the Czech market area, as well as new, yet unpublished results and development trends that can be used directly in business practice. The book also includes a comparison of the results of the solution for individual issues with selected national and regional concepts focused on SMEs, including the newly developed CRM AMSP strategy, in terms of their benefi ts to solve the objectives contained in the conceptual materials. The practical use of the publication in business practice is amplifi ed by the introduction of new, usable knowledge for each problem area. The authors of the publication are convinced that the book will fi nd its readers not only among small and medium-sized business operators, but also managers of other manufacturing and service companies, management staff , but also members of local autonomies, social institutions and organizations.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Male_a_stredni_podniky_v_CR.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 8. 7. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Petra Pártlová, Ph.D., učo 12305
  • osoba Mgr. Stanislav Bílek, učo 12968
  • osoba Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., učo 15363
  • osoba Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba prof. Ing. Jan Váchal, CSc., učo 4027
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
  • osoba doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D., učo 4090
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 14:20