SMETANOVÁ, Dana a Květa PAPOUŠKOVÁ. COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 2214-2218. ISBN 978-84-09-02709-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY
Název česky Počítačem podporované testování matematických znalostí v kombinované formě studia
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) a Květa PAPOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání EDULEAR18 Proceedings. Španělsko, EDULEARN18 PROCEEDINGS, od s. 2214-2218, 5 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001771
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-02709-5
ISSN 2340-1117
UT WoS 000530893702046
Klíčová slova česky Počítačem podporované testování; otázky s výběrem více odpovědí; kombinovaná forma studia.
Klíčová slova anglicky Computer-adaptive testing; multiple-choice questions; combined form of study.
Štítky MAT_2z, Mat_a, MAT_z, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 18. 6. 2020 12:16.
Anotace
"In recent decades and especially the last few years there has been a significant increase in use of computer technology in everyday life. PC user skills are at very good level for most people entering the college. In the context of increasing quality and availability of computer technology, with increasing user skills of students, with the development of software technology the computer technology is being incorporated into education. In combined form of study there is less time for mentoring and testing the acquired knowledge as compared to the daily study. Our goal is effectively support home preparation and finding the current level of students ' knowledge. For this reason it is necessary to lead the education efficiently and with minimum time losses. In the case the computer-adaptive testing is very useful tool. The paper deals with the case of computer-adaptive testing in basic courses of mathematics. Mathematics has some specifics which are presented and which must be taken into consideration during the testing of students. The comparison of the advantages and disadvantages of computer-adaptive tests is presented. The construction of such test is described here. The multiple-choice questions are discussed. We present the utilization of one of the e-learning part used by students of the combined form of study in Institute of Technology and Business. Final part analyses successfulness of students and statistical evaluation of testing. In the paper there are presented the most common types of errors in tests. We discussed the appropriateness of this type of testing, especially for students of the combined form of higher education."
Anotace česky
"V posledních desetiletích a zejména v posledních několika letech došlo k významnému nárůstu používání výpočetní techniky v každodenním životě. Uživatelské dovednosti pro PC jsou na velmi dobré úrovni pro většinu lidí nastupujících na vysokou školu. V souvislosti se zvyšováním kvality a dostupnosti výpočetní techniky, zvyšováním uživatelských dovedností studentů, s vývojem softwarové technologie je počítačová technologie začleněna do vzdělávání. V kombinované formě studia je méně času na samotnou výuku i testování nabytých znalostí ve srovnání s denním studiem. Naším cílem je efektivní podpora domácí přípravy a nalezení aktuální úrovně znalostí studentů. Z tohoto důvodu je nutné vést vzdělávání efektivně a s minimálními časovými ztrátami. V tomto případě je počítačem podporované testování velmi užitečným nástrojem. Příspěvek se zabývá případem počítačem podporovaného testování v základních kurzech matematiky. Matematika má určitá specifika, která jsou prezentována a která je třeba brát v úvahu při testování studentů. Je uvedeno srovnání výhod a nevýhod počítačově podporovaných testů. Konstrukce takového testu je zde popsána. Diskutovány jsou otázky s možností výběru z více možností. Představujeme využití jedné z částí e-learningu, které používají studenti kombinované formy studia na Vysoké škole technické a ekonomické. Závěrečná část analyzuje úspěšnost studentů a statistické vyhodnocení testování. V článku jsou prezentovány nejčastější typy chyb v testech. Diskutovali jsme vhodnost tohoto typu testování, zejména pro studenty kombinované formy vysokoškolského vzdělávání."
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 03:08