NÁHLÍK, Tomáš a Ivo OPRŠAL. USING OF EXPERIMENTS DURING THE LECTURE OF PHYSICS ON UNIVERSITY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 6301-6310. ISBN 978-84-09-02709-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název USING OF EXPERIMENTS DURING THE LECTURE OF PHYSICS ON UNIVERSITY
Název česky Využítí experimentů při vyučování fyziky na vysoké škole
Autoři NÁHLÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Ivo OPRŠAL (203 Česká republika, domácí).
Vydání EDULEAR18 Proceedings. Španělsko, EDULEARN18 PROCEEDINGS, od s. 6301-6310, 10 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10300 1.3 Physical sciences
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001765
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-02709-5
ISSN 2340-1117
UT WoS 000531474300099
Klíčová slova česky Experiment; fyzika; podpora; frontální výuka; obtíže s porozuměním
Klíčová slova anglicky Experiment; Physics; Support; Frontal Instruction; Understanding Difficulties
Štítky FYS, Fys_1, FYS_z, N_FLP, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 8. 6. 2020 15:29.
Anotace
"At present, the physical experiments are not part of Frontal Instruction of physics at Institute of Technology and Business in České Budějovice. This appears to be a serious problem especially for students coming from the secondary schools without previous lessons in physics or technical teaching. Understanding of theory and the practice tasks in either text, visual or verbal form are being difficult as a consequence. The problem is enhanced by very uneven level of the students’ knowledge during first two years of study. Showing just visualizations or simulations and theoretical descriptions of experiments is not enough for students to understand the phenomena. They need to see it with their own eyes or even touch the experiments. As a solution we have adopted series of experiments illustrating different physical phenomena and using the experiment the setting to better understand the physical problem definition. The experiments are doable by a single person and are packed in a single case to be easily transferable. Added to that, we have created a handbook to the experiments which is a compilation showing a solutions defined physical problem in multiple ways. Every problems has it’s counterpart in a form of electronic questioner as a help in a self-study available on the university support system. The increased abilities of the students shall now be verified against known data by standard evaluation method during final exams and by the success rate of the students in the consequential study disciplines at the university."
Anotace česky
"Fyzikální experimenty v současné době nejsou součástí frontální výuky fyziky na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. To se zdá být vážným problémem zejména pro studenty ze středních škol bez předchozí výuky fyziky nebo technické výuky. Porozumění teorii a praktickým úkolům v textové, vizuální nebo slovní podobě je v důsledku toho obtížné. Problém je umocněn velmi nerovnoměrnou úrovní znalostí studentů během prvních dvou let studia. Pouhé vizualizace nebo simulace a teoretické popisy experimentů nestačí, aby studenti pochopili dané jevy. Musí to vidět na vlastní oči nebo si dokonce experimenty vyzkoušet. Jako řešení jsme přijali řadu experimentů ilustrujících různé fyzikální jevy a pomocí experimentu nastavení lépe porozuměli definici fyzického problému. Pokusy jsou proveditelné jednou osobou a jsou připraveny v jednom balíčku, aby byly snadno přenositelné. Kromě toho jsme vytvořili příručku k experimentům, která je kompilací ukazující řešení definovaného fyzikálního problému několika způsoby. Každý problém má svůj protějšek ve formě elektronického dotazníku jako pomoc při samostudiu dostupném v systému podpory vysokých škol. Zvýšené schopnosti studentů budou nyní ověřovány na základě známých údajů standardní metodou hodnocení během závěrečných zkoušek a úspěšností studentů v navazujících studijních oborech na univerzitě."
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 03:11