Informační systém VŠTE
HANZL, Jiří. Parking Information Guidance Systems and Smart Technologies Application Used in Urban Areas and Multi-storey Car Parks. In Stopkova M.,Bartuska L. Transportation Research Procedia. 44th ed. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2020. p. 361 - 368. ISSN 2352-1457. doi:10.1016/j.trpro.2020.02.030.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Parking Information Guidance Systems and Smart Technologies Application Used in Urban Areas and Multi-storey Car Parks
Name in Czech Naváděcí informační systémy parkování a aplikace chytrých technologií využívaných ve městech a vícepodlažních parkovacích domech
Authors HANZL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 44. vyd. Amsterdam, The Netherlands, Transportation Research Procedia, p. 361 - 368, 8 pp. 2020.
Publisher Elsevier B.V.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50703 Transport planning and social aspects of transport
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001748
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 2352-1457
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.030
Keywords (in Czech) Car parks occupancy; PGS system; static and dynamic vehicle guidance; variable traffic sign; vertical traffic sign
Keywords in English obsazenost parkovacích míst; PGS systém; statické a dynamické navádění vozidel; proměnné dopravní značení; svislé dopravní značení
Tags N_DTM, RIV20, SCOPUS
Links LTC19009, research and development project.
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 25/5/2020 13:43.
Abstract
The aim of the paper is to familiarize the reader with the basic possibilities of guiding drivers to car parks in urban areas and with intelligent technologies used in multi-storey car parks designated for easier orientation of drivers when parking. The introductory part of this paper presents individual traffic control systems including parking systems and equipment, then it describes two basic ways of guiding drivers to car parks (using “online” and “offline” control mode) and also selected smart technologies that are used for easier orientation of road users in multi-storey car parks when searching for free parking spaces. All mentioned technologies are presented on practical examples. In the final part of the paper, individual advantages and disadvantages of using these systems in urban areas are summarized and the benefits that these technologies bring to both transport and logistics processes are evaluated.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku je seznámit čtenáře se základními možnostmi navádění řidičů na parkovací místa ve městech a inteligentními technologiemi využívanými v parkovacích domech pro snazší orientaci řidičů při parkování. V příspěvku jsou nejprve představeny jednotlivé systémy dopravní obsluhy včetně parkovacích systémů a zařízení, následně jsou popsány dva základní způsoby navádění řidičů na parkovací místa (využívající tzv. „online“ a „offline“ režim řízení) a dále vybrané smart technologie, které se používají pro snazší orientaci účastníků silničního provozu v parkovacích domech při hledání volného místa k zaparkování. Všechny zmíněné technologie jsou prezentovány na konkrétních příkladech z praxe. V závěrečné části příspěvku jsou potom shrnuty jednotlivé výhody a nevýhody pro použití těchto systémů ve městech a zhodnoceny přínosy, které tyto technologie vnášejí do dopravních a logistických procesů.
Displayed: 24/3/2023 07:01